Torna

Consulta d'obligacions pendents de pagament amb creditors.

RELACIÓ DE ENS DEUTORS

Els ens que s'inclouen en el mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors, seguint els criteris del Reial decret llei 8/2013, de 28 de juny , l'Acord del Consell de Política Fiscal i Financera 6/2012, de 6 de març i de conformitat amb l'article 2 de l'Ordre del Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació de 12 d'abril de 2012 , són els següents:

 

NIF
Comunitat Autònoma de les Illes Balears 
S0711001H
Vicepresidència i Conselleria de Presidència
Conselleria de Turisme i Esports
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Conselleria d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori
Conselleria d'Administracions Públiques
Conselleria de Salut
Conselleria de Família i Afers Socials
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT)
Escola Balear d'Administració Pública (EBAP)
Institut Balear de la Dona
Consell Consultiu de les Illes Balears
Consell Econòmic i Social
 
Servei de Salut de les Illes Balears (IBSALUT) Q0719003F
 
Agència Tributària de les Illes Balears Q0700546E
 
Sector Público instrumental
Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears Q0700458C
Televisió de les Illes Balears, S.A.U. A57269912
Ràdio de les Illes Balears, S.A.U. A57269896
Multimèdia de les Illes Balears S.A.U. A57407009
Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears (ACIB) S07000061E
Centre Balears Europa (CBE) Q5755001D
Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) Q5755004H
Fundació per a l'Esport Balear. G57139560
Consorci Escola d'Hoteleria de les Illes Balears Q5755013I
Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i Culturals (IBISEC) Q0700452F
Institut Balear de la Joventut (IB- JOVE) Q0700516H
Consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB) Q0700449B
Fundació per a l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) G57413064
Fundació Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears G57086035
Fundació Robert Graves G57250326
Institut d'Estudis Baleàrics Q5755019F
Consorci per al Foment d'Infraestructures Universitàries (COFIU) Q0700493J
Consorci per a la Música de les IB "Orquesta Simfònica de les IB Ciutat de Palma" Q5755003J
Consorci del Museu Joaquín Torrens Lladó V57079659
Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI) Q5755018H
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (BIT) G57775884
Institut Balear de la Naturalesa (IBANAT) Q5750018C
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) Q5750006H
Espais de Natura Balear Q0700522F
Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) Q0700494H
Institut de Biologia Animal de Balears, S.A. (IBABSA) A07456627
Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB) Q0700459A
Consorci Aigües de les Illes Balears Q0700644H
Consorci de Transports de Mallorca Q0700528C
Consorci Parc de les Estacions Q5750020I
Inst. Balear Vivienda (IBAVI) Q5750001I
Consorci per al Desenvolupament d'Actuacions de Millora i Construcció d'Infraestructures a Palmanyola P0700030J
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, S.A.U. (GEIBSAU) A57325458
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears G07905342
Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull G57326324
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal Illes Balears G57421687
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel G57113474
Consorci per a la Protecció i Acollida de les Persones Disminuïdes Profundes de les Illes Balears(APROP) Q5755006C
Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de Illes Balears V57691826
Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat (ABAQUA)
Q0700507G
Serveis de Millora Agrària, S.A (SEMILLA) A07317753
Ens adscrits al IBSALUT
Gestió Sanitària de Mallorca (GESMA) Q5755010E
Fundació Hospital Son Llàtzer Q0700614A
Fundació Hospital de Manacor Q0700616F
Fundació Hospital Comarcal d'Inca G57423592