Torna

Consulta d'obligacions pendents de pagament amb creditors.

 

RELACIÓ DE FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Aplicació de consulta de factures pendents

CREDITOR DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Per consultar la vostra relació d'obligacions pendents, heu d'introduir necessàriament aquestes dades:

  • El CIF/NIF (en majúscules: 99999999X).
  • L'import d'una de les factures pendents, amb l'IVA inclòs i amb la retenció de l'IRPF aplicada (introduït només amb separador de decimals: 9999999.99).
  • El codi de control que apareix en pantalla, per evitar que programes informàtics nocius (o spambots) puguin utilitzar aquest servei.

Heu de tenir en compte que en aquesta relació d'obligacions s'hi han inclòs exclusivament:

  1. Contractes d'obres, concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics (concessió, serveis, subministraments, col·laboració entre sector públic i sector privat), i contractes privats de creació i interpretació artística i literària i/o espectacles, d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (art. 3.1a).
  2. Contractes segons la Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els servies postals (art. 3.1b).
  3. Contractes d'arrendaments sobre béns immobles (art. 3.1c).
  4. Subvencions en el marc de la contractació pública per a bonificació de tarifes a usuaris d'un bé o servei, en la part finançada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (art.3.1d).
  5. Encàrrecs de gestió en els quals l'entitat que ha rebut l'encàrrec té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració (art.3.1g).
  6. Concessions administratives (art. 3.1h).
  7. Indemnitzacions per expropiacions reconegudes per sentència judicial ferma (art. 3.1i)

Des del 29  d'octubre al 14 de novembre de 2013, podreu accedir a aquesta relació per donar-hi la vostra conformitat i manifestar la vostra adhesió al mecanisme d'acord amb les pautes indicades dins l'apartat Resum del mecanisme