Torna

Consulta d'obligacions pendents de pagament amb creditors.

Procediment del pagament a proveïdors de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (article 12.2 del Reial decret llei 8/2013)

Segona fase. El 10 d'octubre de 2013 la Comissió Delegada del Govern per a Afers Econòmics va acordar posar en funcionament el darrer tram de la segona fase per atendre les obligacions que s'indiquen a continuació i fixar els terminis del procediment.

Beneficiaris. Obligacions de pagament derivades de les relacions jurídiques següents:

  • Contractes d'obres, concessió d'obres públiques, gestió de serveis públics, (concessió, serveis, subministraments, col•laboració entre sector públic i sector privat) i contractes privats de creació i interpretació artística i literària o espectacles, d'acord amb el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
  • Contractes segons la Llei 31/2007 (aigua, energia, transports i serveis postals).
  • Contractes d'arrendaments sobre béns immobles.
  • Subvencions en el marc de la contractació pública per a bonificació de tarifes a usuaris d'un bé o servei, en la part finançada per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
  • Encàrrecs de gestió en els quals l'entitat que ha rebut l'encàrrec té la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració.
  • Concessions administratives.
  • Indemnitzacions per expropiacions.

 

Procediment

Fins al 23 d'octubre de 2013: la Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d'enviar al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques una relació certificada de l'interventor general de les obligacions pendents per incloure-la en el mecanisme.

flecha.gif

 Fins al 28 d'octubre de 2013: el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques farà les comprovacions sobre la relació tramesa i s'esmenaran els errors detectats.

flecha.gif

Del 29 d'octubre al 14 de novembre de 2013, els creditors poden:

- Consultar la relació i manifestar-ne l'acceptació expressa.

Del 29 d'octubre al 15 de novembre de 2013, els creditors poden:

- Sol·licitar el certificat individual, que implica l'acceptació, en cas de no figurar en la relació. La Intervenció General disposa de deu dies hàbils per contestar. El silenci administratiu és negatiu.,

flecha.gif

Fins al 29 de novembre de 2013: la Intervenció General ha de comunicar al Ministeri una segona relació certificada completa de les factures acceptades.