Torna

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Informació aclaridora per a la persentació dels documents acreditatius dels mèrits al·legats en la sol·licitud del concurs per a l'adjudicació de noves oficines de farmàcia de 2015


Totes les persones participants que no varen presentar amb la sol·licitud els documents que acreditin els mèrits (professionals, acadèmics i altres mèrits) al·legats en l’Annex 3 poden fer-ho dins el termini establert de deu dies hàbils.

Termini de presentació de la documentació: des del dia 13 fins al 26 de novembre de 2019 inclòs. Aquest termini de deu dies no serà ampliat.

Procediment per a la presentació de la documentació: Els participants han de presentar els documents que acreditin els mèrits que han al·legat en el Registre General de la Conselleria de Salut o en la seu electrònica. També poden presentar-los en els llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

És requisit indispensable per poder valorar els mèrits (professionals, acadèmics i altres mèrits) que siguin acreditats d’acord amb el que s’indica en les bases 2.1 a 2.15 de l’Annex 2 i Annex 5 de la convocatòria del concurs aprovada per Resolució del director general de Planificació, Avaluació i Farmàcia de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre). Aquesta resolució està disponible en la pàgina web del Servei d’Ordenació Farmacèutica (ordenaciofarmaceutica.caib.es).

D’acord amb la base 2.1.e) de l’Annex 2 els documents que acreditin els mèrits al·legats han de ser originals o còpies compulsades.

S’ha acordat com a còpia compulsada vàlida la realitzada per un notari o per un funcionari de l’administració autonòmica, local o estatal sempre que presti els seus serveis en el registre on és presentat el document.


CAUSES D’EXCLUSIÓ DELS PARTICIPANTS EN EL CONCURS

1. No acredita la titulació exigida
2. No acreditar l’abonament de la taxa
3. Annex 3 incomplet:

a. Documentació aportada sense numeració
b. No coincidència de numeració entre els documents aportats i els indicats a l’apartat de “DOCUMENTS ADJUNTS”
c. No presentació de autobaremació

4. Annex 4  Declaració responsable. Aquest document ha de ser aportat pels participants que són o han estat titulars/cotitulars d’oficines de farmàcia fins la data de convocatòria del concurs (26/11/2015)
5. Renúncia expressa
6. Transmissió d’oficina de farmàcia en els 7 anys anteriors a la data de la convocatòria del concurs
7. Transmissió d’oficina de farmàcia després de la presentació de la sol·licitud per  participar en el concurs sense renunciar expressament al mateix.Requeriment d’esmena de les deficiències de les sol·licituds i acreditació dels mèrits al·legats presentats en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 174, de 26 de novembre). 
pdf.gif  BOIB Núm. 154, de 12 de novembre

  

Rectificació d’errors del requeriment d’esmena de 6 de novembre de 2019 de les deficiències de les sol·licituds i acreditació dels mèrits al·legats presentats en el concurs de mèrits per a l’adjudicació de 34 oficines de farmàcia convocat per Resolució de 25 de novembre de 2015 (BOIB núm. 154, de 12 de novembre de 2019)
pdf.gif  BOIB Núm. 158, de 21 de novembre