Torna

Normativa indústria

Recull de directrius, circulars i instruccions

Mines

Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 16 de novembre de de 2007, mitjançant la qual s'ordena la publicació de la circular del director general d'Indústria de 13 de novembre de 2007, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a consum habituals d'explosius, en explotacions a cel obert

Resolució de la consellera de Comerç, Indústria i Energia de 19 de novembre de 2010, mitjançant la qual s'ordena la publicació de la Circular del director general d'Indústria de 10 de novembre de 2010, per laqual s'estableixen els criteris interpretatius pel reconeixement d'una unitat d'explotació definida a l'article 1.2 de la instrucció tècnica 02.0.01 de directors facultatius

Resolució del director general d'Indústria de 29 de desembre de 2010 mitjançant la qual s'aprova el model oficial del Pla de Labors per a les explotacions de recursos miners de les Illes Balears i s'estableixen els annexos que s'hi han d'incloure

Resolució del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació de 10 de maig de 2012 per la qual s'ordena la publicació de la Circular del director general d'Indústria i Energia de 8 de maig de 2012 per la qual es deixa sense efecte la Circular del director general d'Indústria de 13 de novembre de 2007, per la qual s'estableixen els criteris interpretatius sobre els requisits tècnics que han de complir els projectes de voladura tipus per a consums habituals d'explosius en explotacions a cel obert

Registre Industrial

Criteris d'actuació en la Inspecció Tècnica de Vehicles contra la clandestinitat en matèria de reparació de vehicles

Instrucció ITV/01/2014 del director general d'Indústria i Energia sobre criteris d'inspecció que s'ha d'aplicar a les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de les Illes Balears quant a la inspecció de pneumàtics

Instrucció ITV/02/2014 del director general d'Indústria i Energia sobre criteris d'inspecció que s'han d'aplicar a les estacions d'inspecció tècnica de vehicles de les Illes Balears quant a la reforma de vehicles per a ús exclusiu de proves esportives

Instrucció RI 1/2016, de 24 de febrer, del director general de Política Industrial, sobre els mitjans humans exigits a les empreses de serveis en matèria de seguretat industrial

Instrucció RI 1/2017, de 29 de setembre de 2017, del director general de Política Industrial, sobre el trasllats de tallers inscrits en el Registre Especial de Tallers exigits pel Reial 1457/1986, de 10 de gener, pel qual es regulen l'activitat industrial i la presentació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils dels seus equips i components

Instrucció RI 1/2018, de 10 d'abril, del director general Política Industrial sobre la manera d'acreditar l'experiència laboral exigida en el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, en matèria gasos fluorats, i en el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, en matèria d'instal·lacions tèrmiques en els edificis