Torna

ajudes Llevant

 


HABITATGE

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a pal·liar i reparar danys en l'habitatge habitual, l'habitatge no habitual i els elements comuns dels habitatges.

Vegeu les ajudes per danys a immobles en els quals es dugui a terme alguna activitat comercial, professional, industrial o anàloga clicant aquí

Qui hi pot accedir? Propietaris, usufructuaris, arrendataris, precaristes i comunitats de propietaris

Model de sol·licitud: feis clic aquí

Documentació a aportar: feis clic aquí

Import:

Fins a 60.000 € (destrucció total de l'habitatge habitual)

Fins a 30.000 € (danys estructurals de l'habitatge habitual)

Fins a 10.000 € (danys no estructurals de l'habitatge habitual)

Fins a 30.000 € (destrucció total de l'habitatge no habitual)

Fins a 10.000 € (danys estructurals de l'habitatge no habitual)

Fins a 5.000 € (danys no estructurals de l'habitatge no habitual)

Fins a 8.000 € (danys en elements comuns)

Fins a 700 €/mes per ajudes a lloguer mentre durin les obres de reparació (fins a un màxim de 12, 24 o 36 mesos, segons els casos)

Termini per presentar sol·licituds: fins el dia 1/04/2019

Observacions:

Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls

Normativa aplicable

  Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

  Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Decret 35/2018, de 2 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018  

ENLLAÇ.png Decret llei 4/2018 que modifica el Decret llei 2/2018 per tal de simplificar la tramitació de les sol·licituds d'ajuda

Decret 5/2019, pel qual s'amplia el termini per sol·licitar les ajudes.

AJUDES ESTATALS

1.Per a habitatges habituals

Aquestes ajudes es destinen a pal·liar i reparar danys produïts en l’habitatge habitual.

Qui hi pot accedir?  Unitats familiars o de convivència econòmica, residents a l'habitatge i que en són propietaris.

Import:

a) Fins a un màxim de 15.120 € en el cas de destrucció total de l'habitatge habitual.

b) Fins a un màxim de 10.320 €, en el cas de danys estructurals de l'habitatge habitual. Es pot concedir una ajuda fins al 50 % dels danys valorats.

c) Fins a un màxim de 5.160 €, en el cas de danys no estructurals de l'habitatge habitual. Es pot concedir una ajuda fins al 50 % dels danys valorats.

Model de sol·licitud: feis clic aquí

Termini per presentar sol·licituds: nou termini: fins al 26 de març de 2019.

2. Per a comunitats de propietaris

Aquestes ajudes es destinen a pal·liar i reparar danys en elements comuns d'ús general d'una comunitat de propietaris en règim de propietat horitzontal.

Qui hi pot accedir? Les comunitats de propietaris constituïdes com a tals i que disposin d'una pòlissa d'assegurança en vigor.

Import: fins a un màxim de 9.224 €. Es pot concedir una ajuda fins al 50 % dels danys, segons la valoració tècnica efectuada pel Consorci de Compensació d'Assegurances.

Model de sol·licitud: feis clic aquí

Termini per presentar sol·licituds:  nou termini: fins al 26 de març de 2019.

Observacions:

A més de l'ajuda estatal, si teniu subscrita una pòlissa d'assegurança en vigor que cobreixi casos d'incendi, robatori, trencament de vidres o danys a maquinària, equips electrònics o ordinadors, o bé modalitats combinades d'aquests casos, com per exemple les conegudes com a pòlisses multirisc de la llar, podeu accedir a unes altres ajudes, seguint les passes següents indicades pel Consorci de Compensació d' Assegurances: [+ info]

Normativa aplicable:

PDF Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emèrgencia o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

desc_ENLLAÇ.png Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial decreto 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.