Torna

ajudes Llevant

 


EDIFICACIONS NO HABITATGE

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a pal·liar i reparar danys a edificacions que no constitueixen habitatges

Qui hi pot accedir? El propietari o l'usufructuari de l'edificació en la qual es dugués a terme alguna activitat comercial, professional, industrial o anàloga.

Import: fins a un màxim de 60.000 €, en cas de destrucció total; fins a un màxim de 30.000 €, en cas que afecti l'estructura, i fins a un màxim de 10.000 €, si no afecta l'estructura.

Model de sol·licitud: feis clic aquí

Termini per presentar la sol·licitud: fins el dia 01/04/2019

Documentació a aportar: feis clic aquí

Observacions: Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls.

Normativa aplicable

desc_ENLLAÇ.png Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

desc_ENLLAÇ.png Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

 Decret 35/2018, de 2 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Decret 5/2019, pel qual s'amplia el termini per sol·licitar les ajudes i s'inclou el supòsit dels immobles amb contracte d'arrendament.

AJUDES ESTATALS

Aquestes ajudes es destinen a la reconstrucció d'edificis i d'instal·lacions industrials, comercials i de serveis, així com a la reposició de l'utillatge, mobiliari i altres elements essencials, i també de les existències i productes propis de l'activitat empresarial. Es destinen a compensar els danys en establiments industrias, comercials i de serveis causats per riscs no inclosos en l'assegurança de riscs extraordinaris o en la cobertura de la pòlissa d'assegurança.

Qui hi pot accedir? Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials i de serveis, amb un nombre de treballadors igual a 50 o inferior i que disposin de pòlissa de assegurança en vigor.

Import: fins a un màxim de 9.224 €

Observacions:

A més de l’ajuda estatal, si teniu subscrita una pòlissa d’assegurança en vigor que cobreixi casos d’incendi, robatori, trencament de vidres o danys a maquinària, equips electrònics o ordinadors, o bé modalitats combinades d’aquests casos, com per exemple de comunitats, d’oficines, de comerç, de tallers, d’indústria, pòlisses PIME, etc., podeu accedir a unes altres ajudes, seguint les passes següents indicades pel Consorci de Compensació d’Assegurances:  [+ info]

Perquè el Consorci cobreixi la pèrdua de beneficis, cal que aquesta es trobi assegurada en la pòlissa, que sigui conseqüència d’un dany directe en els béns assegurats i que aquests béns siguin propietat o estiguin a disposició del mateix assegurat.

Model de sol·licitud: feis clic aquí

Termini per presentar sol·licituds: nou termini fins al 26 de març de 2019.

Normativa aplicable:

PDF Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emèrgencia o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

desc_ENLLAÇ.png Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial decreto 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Vegeu les ajudes per danys a empreses fent clic aquí