Torna

ajudes Llevant

 


DANYS EMPRESES

AJUDES AUTONÒMIQUES

Aquestes ajudes es destinen a contribuir al reinici de l'activitat empresarial i per reparar els danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses i en professionals i treballadors per compte propi o aliè

Qui hi pot accedir? Persones físiques o jurídiques titulars d'activitats industrials, comercials o professionals de menys de 50 treballadors, o d'activitats turístiques sense límit de treballadors, que cumpleixin els requisits de l'article 4 de l'Ordre conjunta Arxiu de text

Quines actuacions són subvencionables?   Arxiu de text article 3 de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Treball, Comerç i Indústria

Imports:

Fins a 30.000 € per comerç i restauració

Fins a 100.000 € per indústria, empresa turística, comerç a l’engròs i empreses de manteniment i reparació de vehicles

Model de sol·licitud:

Annex de l'Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Treball, Comerç i Indústria feis clic aquí

Termini: fins al 07/12/2018

Observacins:

Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls

Normativa aplicable:

desc_ENLLAÇ.png Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 20 d'octubre de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria i bases reguladores de les ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions del 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

desc_ENLLAÇ.png Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme i del conseller de Treball, Comerç i Indústria, de 24 de novembre, per la qual s'aprova una nova convocatòria i bases reguladores de les ajudes excepcionals per a la reparació dels danys ocasionats i les pèrdues produïdes en empreses, professionals i treballadors per compte propi i aliè per les pluges intenses i inundacions del 9 d'octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

 Ordre conjunta de la vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme, i del conseller de Treball, Comerç i Indústria de 11 de desembre de 2018, de modificació de les ordres de 19 d'octubre de 2018 i de 23 de novembre de 2018 per les quals s'aproven les convocatòries d'ajudes excepcionals per les pluges intenses i inundacions del 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

AJUDES ESTATALS

Aquestes ajudes es destinen a la reconstrucció d’edificis i d’instal·lacions industrials, comercials i de serveis, així com a la reposició de l’utillatge, mobiliari i altres elements essencials, i també de les existències i productes propis de l’activitat empresarial. Es destinen a compensar els danys en establiments industrials, comercials i de serveis causats per riscs no inclosos en l’assegurança de riscs extraordinaris o en la cobertura de la pòlissa d’assegurança.

Qui hi pot accedir? Les persones físiques o jurídiques titulars dels establiments industrials, comercials i de serveis, amb un nombre de treballadors igual a 50 o inferior i que disposin de pòlissa de assegurança en vigor.

Import: fins a un màxim de 9.224 €

Observacions:

 A més de l’ajuda estatal, si teniu subscrita una pòlissa d’assegurança en vigor que cobreixi casos d’incendi, robatori, trencament de vidres o danys a maquinària, equips electrònics o ordinadors, o bé modalitats combinades d’aquests casos, com per exemple de comunitats, d’oficines, de comerç, de tallers, d’indústria, pòlisses PIME, etc., podeu accedir a unes altres ajudes, seguint les passes següents indicades pel Consorci de Compensació d’Assegurances: [+ info]

 Perquè el Consorci cobreixi la pèrdua de beneficis, cal que aquesta es trobi assegurada en la pòlissa, que sigui conseqüència d’un dany directe en els béns assegurats i que aquests béns siguin propietat o estiguin a disposició del mateix assegurat.

Model de sol·licitud:  clicar aquí

Termini per presentar sol·licituds: nou termini fins al 26 de març de 2019.

Normativa aplicable

PDF Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emèrgencia o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

desc_ENLLAÇ.png Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial decreto 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.

Orden TMS/61/2019, de 28 de enero, por la que se dictan normas para la aplicación de las medidas en materia laboral y de Seguridad Social contempladas en el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 19 de octubre de 2018, por el que se declaran los Municipios de Artà, Capdepera, Manacor, Sant Llorenç des Cardassar y Son Servera de la Comunidad Autónoma de Illes Balears "zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil", como consecuencia de las lluvias torrenciales y desbordamientos de torrentes acaecidos el pasado día 9 de octubre.

Vegeu les ajudes per edificacions no habitatges fent clic aquí