Torna

IBISEC

PROCEDIMENTS DE PAGAMENT DE FACTURES

 

D'acord amb allò que estableix la Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, el pagament contra factura de qualsevol obligació econòmica de l'IBISEC es realitzarà  de MANERA OBLIGATÒRIA d'acord amb els següents procediments en funció de l'import de dita obligació

 

IMPORT OB EC.

TIPUS FACTURA

REQUISITS FACTURA

Inferior o igual a 5.000,00 € IVA inclòs

Ordinària

1. Haurà d'acreçar-se a "INSTITUT BALEAR D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS EDUCATIUS I CULTURALS", Edificio Naorte, Bloque A, 3º piso, puerta 8. Parcbit; Carretera de Palma-Valldemossa km.7,4 Palma 07121

 

2. Haurà d'indicar expresament el CODI IBAN del contractista

 

 

Superior a 5.000,00 € IVA inclòs

Electrònica

1. Haurà de tramitar-se mitjançant el portal del Govern d'Espanya https://face.gob.es/#/es

 

2. El codi d'IBISEC per la tramitació de les factures electròniques és A04003715.

 

3. NO s'acceptarà factura alguna que no compleixi amb els requisits assenyalats o no es tramiti pel procediment adequat.

 

Cas que es detectassin deficiències o errades en la factura presentada, aquest fet es posarà immediatament en coneixement del contractista pel mitjan més àgil possible que possibiliti la constància de la seva recepció. S'exceptua d'aquesta obligació de notificació aquells supòsits previstos per a la factura electrònica, tal i com s'indica a la plataforma https://face.gob.es/#/es.

 

En aquests supòsits, el termini empleat pel contractista per a la subsanació de deficiències, suspendrà el termini per a la tramitació del pagament indicat al punt següent

 

4. Les factures degudament conformades, si escau, pel director de l'obra i, si escau, pel designat com a responsable del contracte, serà abonada el primer dia de pagament de l'IBISEC, transcorreguts 60[1]dies a comptar des de la data d'expedició de factura.

 

5. Les especialitats de les factures derivades de certificacions d'obra (contractes d'obra) són les que s'indiquen als corresponents plecs de contractació (cas de contractes majors) o contractes (cas de contractes menors) .

 


[1] D'acord amb les conclusions de l'Informe 58/2010, de 23 de maig de 2011, de la Junta Consultiva del Ministeri d'Economia i Hisenda. http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/Informes2011/58-10%2023-5%20FIN%20Abogacia.pdf