Torna

Registre Únic de Fundacions

Els Plans d'Actuació s'han de presentar al PROTECTORAT que correspongui mitjançant una SOL·LICITUD dirigida a la Conselleria corresponent

PRESENTACIÓ PLA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOSTS

En els tres darrers mesos de cada exercici, les fundacions han de presentar el pla d'actuació per el següent període, en el que quedin reflectits els objectius i les activitats que es prevegin desenvolupar durant l'exercici següent, acompanyat per del pressupost per el període corresponent.

D'aquests documents ha de presentar-se un original, signat per tots els patrons assistents a la reunió aprovatòria dels mateixos i un còpia en suport informàtic.

Segons estableix l'article 37 del Decret 61/2007, de 18 de maig, de regulació del Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'organització de l'exercici del protectorat, el pla d'actuació s'ha d'acompanyar del certificat de l'acord d'aprovació del patronat i de la relació dels patrons assistents a la sessió. Aquest certificat l'ha d'estendre el secretari o secretària amb el vist i plau del president o presidenta.

Amb la publicació del Reial Decret 1491/2011, de 24 d'octubre, pel que s'aproven les normes d'adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d'actuació de les entitats sense finalitats lucratives, es va aprovar un model normalitzat de pla d'actuació d'aplicació obligatòria per a tots els exercicis econòmics que s'iniciïn a partir de l'1 de gener de 2012.

  

DOCUMENTS A PRESENTAR

- Pla d'Actuació

- Certificat

- Full de signatures d'aprovació del Pla d'Actuació