Torna

Registre Únic de Fundacions

CERTIFICAT DE DADES REGISTRALS

Certificat d'inscripció o altres dades registrals: cal sol·licitar el certificat (en la qual s'han d'indicar les dades concretes que cal certificar) i pagar-ne la taxa.

Sol·licitud

Taxa


CERTIFICAT DE DENOMINACIÓ NEGATIVA

Cal sol·licitar el certificat i pagar-ne la taxa.

  • L'ha d'expedir la persona encarregada del Registre en un termini de 10 dies.
  • S'ha d'adjuntar a l'escriptura de constitució en un termini no superior a tres mesos.
  • A petició de la persona interessada, es pot demanar la incorporació de la reserva del nom al Registre amb caràcter provisional, durant el termini de 6 mesos (article 18.4 del Decret 61/2007, de 18 de maig).

Sol·licitud

Taxa

NOTA: Aquest certificat només és necessari en el cas que es sol·liciti la inscripció de la constitució d'una fundació o es vulgui modificar la seva denominació.