Torna

Formació

Patró local de pesca

El títol de patró local de pesca es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

 

Requisits

a) Tenir com a mínim 18 anys.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no és necessari si es té un certificat mèdic de l’ISM conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Haver superat un examen que inclogui, almenys, les matèries establertes a l’annex II del Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

d) Haver prestat servei en vaixells pesquers o auxiliars de pesca o aqüicultura durant un període de 18 mesos, dins del qual almenys 6 mesos han d’haver-se fet a la secció de pont de vaixells pesquers amb posterioritat a la superació de l’examen esmentat. Els 12 mesos restants es poden fer amb anterioritat a la realització de l’examen, i se n’han de complir almenys 6  a la guàrdia de màquines.

 

Atribucions

a) Capità o patró i/o cap de màquines, en vaixells de pesca de fins a 12 metres d’eslora entre perpendiculars i 100 kW de potència, fins a una distància no superior a 12 milles de les línies de base definides d’acord amb la Llei 10/1977, de 4 de gener, sobre mar territorial, la delimitació del qual figura en el Reial decret 2510/1977, de 5 d’agost.

b) Cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 180 kW de potència.

 

Observacions

a) Els títols professionals de capità de pesca, patró d’altura, patró de litoral, patró de pesca d’altura, patró de primera classe de pesca litoral, patró de segona classe de pesca de litoral i patró de pesca local, serveixen per convalidar els mòduls formatius de pont i de comuns a pont i a màquines, del títol de patró local de pesca.

b) Els títols professionals de mecànic major naval, mecànic naval, mecànic naval de segona classe, mecànic naval de primera classe, mecànic naval major, mecànic de litoral i motorista naval i s’acreditin 5 anys de navegació, dels quals almenys 2 s’hagin realitzat en l’exercici de la titulació, serveixen per convalidar el mòdul de màquines corresponent a la titulació de patró local de pesca.

c) Qui tengui els títols de patró de pesca local i de mecànic de litoral pot obtenir directament el títol de patró local de pesca.

d) Qui tengui els títols de patró de pesca local i de motorista naval i acrediti 5 anys de navegació, dels quals almenys dos s’hagin fet exercint aquesta darrera titulació, pot obtenir també el títol de patró local de pesca.

e) Les persones que hagin superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014 tenen dret a obtenir el títol de mariner pescador.

 

f) Els alumnes que hagin superat els cicles formatius exigits com a requisit per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, i que estiguin en possessió del títol acadèmic corresponent o d’un certificat d’examen amb qualificació d’apte, es poden enrolar en qualitat de mariner per a la realització del període d’embarcament exigit, encara que no disposin de la targeta de mariner pescador.