Torna

Formació

Patró de Litoral

 

El títol de patró de litoral es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

 

Requisits

a) Tenir com a mínim 18 anys.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no serà necessari si la es disposa d’un certificat mèdic de l’ISM conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Estar en possessió del títol acadèmic de tècnic en navegació i pesca de litoral, establert en el Reial decret 1144/2012, de 27 de juliol, pel qual s’estableix el títol de tècnic en navegació i pesca de litoral i es fixen les seves ensenyances mínimes, per a l’obtenció del qual és necessari haver aprovat els exàmens que incloguin els coneixements mínims requerits a l’apèndix de la Regla II/1 de l’annex al Conveni STCW-F.

d) Haver prestat servei a la secció de pont de vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres durant un període d’embarcament d’almenys 2 anys, del qual almenys 6 mesos s’han d’haver realitzat amb posterioritat a la realització de l’examen esmentat en el paràgraf anterior.

 

Atribucions

a) Exercir com a oficial o primer oficial en vaixells de pesca d’eslora no superior a 50 metres.

b) Exercir com a capità o patró en vaixells de pesca d’eslora no superior a 30 metres, dins la zona compresa entre els paral·lels 52° N i 10º N i els meridians 32° O i 30° E, sempre que hagi complert un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial encarregat de la guàrdia de navegació o patró en vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres.

 

Observacions

a) Amb el títol acadèmic de tècnic en pesca i transport marítim, es pot obtenir el títol professional de patró de litoral, si s’acredita un embarcament a la secció de pont de vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres d’almenys 2 anys, dels quals almenys 6 mesos s’han d’haver duit a terme amb posterioritat a la realització de l’examen del títol acadèmic que es tengui; o si es disposa d’embarcaments a la secció de pont anteriors a 29 de setembre de 2012, si s’acredita haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, com a mariner, amb la realització d’almenys sis mesos en activitats de la guàrdia de navegació, més un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de pont en vaixells de pesca d’eslora no inferior a 12 metres, sempre que el període esmentat estigui conclòs i s’hagi sol·licitat l’expedició del títol professional abans del 29 de setembre de 2017.

b) El títol professional de patró de primera classe de pesca litoral passa a denominar-se patró de litoral i té en els vaixells pesquers les atribucions inherents a la nova denominació.

c) El títol professional de patró de primera classe de pesca litoral serveix per convalidar tots els mòduls formatius, excepte el de màquines, dels títols de patró costaner polivalent i de patró local de pesca.

d) Les persones que hagin superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014 tenen dret a obtenir el títol de mariner pescador. En el cas dels títols professionals per a l’obtenció dels quals sigui necessari disposar d’un títol acadèmic del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (com és el cas), bastarà haver aprovat el primer curs de la formació acadèmica esmentada per tenir dret a obtenir el títol de mariner pescador.

e) Els alumnes que hagin superat els cicles formatius exigits com a requisit per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, i que estiguin en possessió del títol acadèmic corresponent o d’un certificat d’examen amb qualificació d’apte, es poden enrolar en qualitat de mariner per a la realització del període d’embarcament exigit, encara que no disposin de la targeta de mariner pescador.

 

f) El patró de litoral de la marina mercant pot sol·licitar l’expedició del títol pesquer corresponent. En el cas que el sol·licitant no acrediti el període d’embarcament com a oficial en vaixells de pesca establert per al títol de patró de litoral, el títol s’expedirà amb una restricció que impedeixi l’exercici del comandament del vaixell. Una vegada complert el període d’embarcament esmentat, la restricció s’aixecarà.