Torna

Formació

Patró d'Altura

El títol de patró d’altura es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.


Requisits

a)     Tenir com a mínim 20 anys.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no és necessari es té un certificat mèdic de l’ISM conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Estar en possessió del títol acadèmic de tècnic superior en transport marítim i pesca d’altura, establert en el Reial decret 1691/2011, de 18 de novembre (per a l’obtenció d’aquest títol és necessari haver aprovat els exàmens que incloguin els coneixements mínims requerits a l’apèndix de la regla II/1 del Conveni STCW-F).

d) Haver prestat servei a la secció de pont de vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres, durant un període d’embarcament d’almenys 2 anys, del qual almenys 6 mesos s’han d’haver realitzat amb posterioritat a la realització de l’examen esmentat en el paràgraf anterior.

 

Atribucions

a) Exercir com a primer oficial o com a oficial de pont en vaixells pesquers sense cap limitació.

b) Exercir com a capità o patró en vaixells de pesca d’eslora no superior a 50 metres, sempre que, a més dels requisits esmentats en el punt anterior, hagi complert un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial encarregat de la guàrdia de navegació o patró en vaixells de pesca d’eslora no inferior a 18 metres. En el cas que el període d’embarcament esmentat s’hagi realitzat en vaixells d’eslora superior a 12 metres però inferior a 18 metres, només podrà exercir de capità en vaixells de pesca d’eslora no superior a 30 metres.

 

Observacions

a) Amb el títol acadèmic de tècnic superior en navegació, pesca i transport marítim, es pot obtenir el títol professional de patró d’altura, si s’acredita un embarcament a la secció de pont de vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres, d’almenys 2 anys, dels quals almenys 6 mesos s’han d’haver duit a terme amb posterioritat a la realització de l’examen del títol acadèmic que tengui; o si disposa d’embarcaments a la secció de pont anteriors al 29 de setembre de 2012, si acredita haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, com a alumne o mariner, amb la realització almenys de sis mesos en activitats de la guàrdia de navegació, més un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de pont en vaixells de pesca d’eslora no inferior a 18 metres, i ho hagi sol·licitat abans del 28 de setembre de 2017.

b) El títol professional de patró de pesca d’altura es passa a denominar patró d’altura i té en els vaixells pesquers les atribucions inherents a la nova denominació.

c) El títol professional de patró d’altura i el de patró de pesca d’altura serveixen per convalidar tots els mòduls formatius, excepte el de màquines dels títols de patró costaner polivalent i de patró local de pesca.

d) Les persones que superin la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014 tenen dret a obtenir el títol de mariner pescador. En el cas dels títols professionals per a l’obtenció dels quals sigui necessari disposar d’un títol acadèmic del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (com és el cas), bastarà haver aprovat el primer curs de la formació acadèmica per tenir dret a obtenir el títol de mariner pescador.

e) Els alumnes que hagin superat els cicles formatius exigits com a requisit per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, i que estiguin en possessió del títol acadèmic corresponent o d’un certificat d’examen amb qualificació d’apte, es poden enrolar en qualitat de mariner per a la realització del període d’embarcament exigit, encara que no disposin de la targeta de mariner pescador.

 

f) El patró d’altura de la marina mercant pot sol·licitar l’expedició del títol pesquer corresponent. En el cas que el sol·licitant no acrediti el període d’embarcament com a oficial establert per al títol de patró d’altura de pesca, el títol s’expedirà amb una restricció que impedeixi l’exercici del comandament del vaixell. Una vegada complert el període esmentat d’embarcament la restricció s’aixecarà.