Torna

Formació

Patró Costaner Polivalent

El títol de patró costaner polivalent es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

 

Requisits

a) Tenir com a mínim 18 anys.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no és necessari si es té un certificat mèdic de l’ISM conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Haver superat un examen que inclogui, almenys, les matèries establertes a l’annex I del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, en el qual es recullen els coneixements mínims requerits a la regla II/3 de l’annex del Conveni.

d) Haver prestat servei a la secció de pont de vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres, durant un període d’embarcament d’almenys 2 anys (s’acceptaran fins a 18 mesos de dies d’embarcament fets amb anterioritat a la realització de l’examen previst a l’apartat anterior; la resta de l’embarcament s’ha de dur a terme, en tot cas, amb posterioritat a la superació de l’examen esmentat).

e) Realitzar un període d’embarcament de 6 mesos en el servei de màquines d’un vaixell civil.

 

Atribucions

a) Enrolar-se com a primer oficial o oficial encarregat de la guàrdia de navegació en vaixells dedicats a la pesca litoral.

b) Enrolar-se com a primer oficial de màquines en vaixells pesquers de potència inferior a 750 kW i com a oficial encarregat de la guàrdia de màquines.

c) Exercir com a capità o patró i/o cap de màquines en vaixells de pesca de fins a 24 metres d’eslora entre perpendiculars i 400 kilowatts de potència efectiva de la màquina, dedicats a la pesca de litoral, fins a una distància de 60 milles de la costa (la base per al càlcul de la distància a la costa són les línies de base rectes definides a la Llei 10/1997, de 4 de gener, sobre mar territorial, la delimitació de les quals figura en el Reial decret 2510/1997, de 5 d’agost). Per poder exercir la funció de capità prevista en aquest apartat, la persona interessada ha d’haver complit un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial encarregat de la guàrdia de navegació o patró en vaixells pesquers d’eslora no inferior a 12 metres.

d) Exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca amb potència propulsora no superior a 550 kW.

 

Observacions

a) Les persones interessades que disposin d’un certificat d’examen de la titulació de patró costaner polivalent amb qualificació d’apte, expedit amb anterioritat a l’entrada en vigor del Conveni (29/09/2012), poden obtenir el títol professional corresponent sempre que hagin complert els períodes d’embarcament establerts en el Reial decret 36/2014. En el cas d’haver iniciat el període d’embarcament amb anterioritat al 29 de setembre de 2012, es poden acollir a la durada que s’indica en el Reial decret 662/1997, de 12 de maig (realitzar un període d’embarcament de 24 mesos, 12 a la cambra de màquines i 12 a la secció de pont en vaixells de pesca, una vegada superada la prova d’aptitud), sempre que el període esmentat estigui conclòs i s’hagi sol·licitat l’expedició del títol professional abans del 29 de setembre de 2017.

b) El títol de patró costaner polivalent també es pot obtenir mitjançant la convalidació dels certificats de professionalitat corresponents per l’òrgan competent en matèria de titulacions pesqueres de la Comunitat Autònoma. Una vegada aprovada la convalidació d’un certificat de professionalitat la Comunitat Autònoma ha d’expedir el títol corresponent. Per poder fer la convalidació esmentada és necessari que el sol·licitant hagi superat un examen, en un centre acreditat per la Comunitat Autònoma o pel SOIB, que inclogui les matèries indicades a l’annex I del Reial decret 36/2014, de 24 de gener. A més, en el cas que la Comunitat Autònoma hagi dictat disposicions de desplegament de la normativa bàsica estatal, la convalidació només és possible si es compleix el que s’estableixi a les disposicions de desplegament esmentades. Per a l’obtenció del títol professional, a més dels coneixements esmentats anteriorment, els alumnes han d’acreditar el compliment del període d’embarcament establert a l’article 8 del Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

c) Els títols professionals de capità de pesca, patró d’altura, patró de litoral, patró de pesca d’altura, patró de primera classe de pesca litoral i patró de segona classe de pesca de litoral, serveixen per convalidar el mòdul formatiu de pont, del títol de patró costaner polivalent.

d) Els títols professionals de mecànic major naval, mecànic naval, mecànic naval de segona classe, mecànic naval de primera classe i mecànic naval major, serveixen per convalidar el mòdul de màquines corresponent a la titulació de patró costaner polivalent.

e) Qui tengui els títols de patró de 2na classe de pesca de litoral i de mecànic naval de 2na classe pot obtenir directament el títol de patró costaner polivalent.

f) Les persones que hagin superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014 tenen dret a obtenir el títol de mariner pescador.

 

g) Els alumnes que hagin superat els cicles formatius exigits com a requisit per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, i que tenguin el títol acadèmic corresponent o un certificat d’examen amb qualificació d’apte, es poden enrolar com a mariners per a la realització del període d’embarcament exigit, encara que no disposin de la targeta de mariner pescador.