Torna

Formació

Mecànic Naval

El títol de mecànic naval es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

 

Requisits

a) Tenir com a mínim 18 anys.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no és necessari si es té un certificat mèdic de l’ISM conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Tenir el títol acadèmic de tècnic en manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions, establert en el Reial decret 1072/2012, de 13 de juliol, pel qual s’estableix el títol de tècnic en manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions, i es fixen les seves ensenyances mínimes.

d) Haver participat en un curs de lluita contra incendis. Per a vaixells pesquers, d’eslora inferior o igual a 50 metres, es considera suficient amb la superació del mòdul teoricopràctic de lluita contra incendis necessari per obtenir el certificat de formació bàsica.

e) Haver prestat servei a la cambra de maquines d’un vaixell civil, durant un període d’embarcament no inferior a 12 mesos, dels quals almenys 6 mesos s’hagin exercit activitats de guàrdia de màquines.

 

Atribucions

a)Exercir com a primer oficial de màquines en vaixells de pesca de potència propulsora no superior a 3.000 kW.

b) Exercir com a oficial de màquines de categoria inferior a l’assenyalada en el paràgraf anterior en qualsevol vaixell de pesca.

c) Exercir com a cap de màquines en vaixells pesquers de potència propulsora menor de 750 kW.

d) Exercir com a primer oficial de màquines en vaixells de pesca de potència propulsora no superior a 6.000 kW, quan a més d’haver superat els requisits i condicions d’embarcament assenyalats a l’apartat de requisits, s’acrediti la superació del curs, el contingut del qual s’estableix a l’annex II de la Resolució de 31 de maig de 2010 de la Direcció General de la Marina Mercant.

e) Exercir com a primer oficial de màquines en vaixells de pesca sense límit de potència, sempre que se superi un curs, els coneixements i matèries del qual ha de  fixar el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.

f) Exercir com a cap de màquines en vaixells de pesca de potència propulsora igual o inferior a 1.400 kW. Per a això, a més de complir amb l’establert a l’apartat de requisits, s’ha d’acreditar un període d’embarcament d’almenys 24 mesos, dels quals 12 s’han d’haver realitzat com a primer oficial de màquines.

g) En el cas que el titulat vulgui exercir funcions com a cap de màquines o oficial de màquines en vaixells pesquers majors de 50 metres d’eslora, ha de tenir el certificat avançat en la lluita contra incendis, establert a l’article 6 de l’Ordre FOM/2296/2002, de 4 de setembre.