Torna

Formació

Mecànic Major Naval

 

El títol de mecànic major naval es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

 

Requisits

a) Tenir com a mínim 20 anys.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no és necessari si es té un certificat mèdic de l’ISM conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Tenir el títol acadèmic de tècnic superior en organització del manteniment de maquinària de vaixells i embarcacions, establert en el Reial decret 1075/2012, de 13 de juliol.

d) Haver participat en un curs de lluita contra incendis. Per a vaixells pesquers d’eslora inferior o igual a 50 metres, es considera suficient la superació del mòdul teoricopràctic de lluita contra incendis necessari per obtenir el certificat de formació bàsica.

e) Haver prestat servei a la cambra de màquines d’un vaixell civil en qualitat d’alumne o mariner, durant un període d’embarcament no inferior a dotze mesos, dels quals almenys 6 mesos s’hagin exercit activitats de guàrdia de màquines.

 

Atribucions

a) Exercir com a primer oficial de màquines en vaixells de pesca de potència no superior a 3.000 kW.

b) Exercir com a oficial de màquines de categoria inferior a l’assenyalada en el paràgraf anterior, en qualsevol vaixell de pesca.

c) Exercir com a cap de màquines en vaixells pesquers de potència propulsora inferior a 750 kW.

 d) Exercir com a primer oficial de màquines en vaixells pesquers de potència superior a 3.000 kW, sempre que a més de complir l’establert a l’apartat de requisits, acrediti haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 12 mesos com a oficial de màquines en vaixells de potència propulsora d’entre 500 i 3.000 kW.

e) Exercir com a cap de màquines en vaixells pesquers de potència no superior a 3.000 kW; per això, a més de complir amb l’establert a l’apartat de requisits, s’ha d’acreditar un període d’embarcament no inferior a 24 mesos com a oficial de màquines, dels quals almenys 12 mesos s’han d’haver complert exercint funcions de primer oficial, en vaixells de potència propulsora d’entre 500 i 3.000 kW.

f) Exercir com a cap de màquines en vaixells pesquers de potència propulsora no superior a 6.000 kW, quan, a més de complir els requisits establerts a la lletra e anterior, s’acrediti haver superat el curs, el contingut del qual s’estableix a l’annex I de la Resolució de 31 de maig de 2010 de la Direcció General de la Marina Mercant, per la que s’estableixen els cursos d’acreditació de mecànics majors navals i mecànics navals per a l’exercici professional en vaixells mercants de fins a 6.000 kW.

g) En el cas que el titulat vulgui exercir funcions de cap de màquines o oficial de màquines en vaixells pesquers majors de 50 metres d’eslora, ha de tenir el certificat avançat en la lluita contra incendis establert a l’article 6 de l’Ordre FOM/2296/2002 de 4 de setembre.

 

Observacions

a) Les persones que tenguin el títol acadèmic de tècnic superior en supervisió i control de màquines i instal·lacions del vaixell poden obtenir el títol professional de mecànic major naval, sempre que hagin complert els períodes d’embarcament establerts en el Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

b) El títol professional de mecànic naval major passa a denominar-se mecànic major naval i té en els vaixells pesquers les atribucions inherents a la nova denominació.

c) El títol professional de mecànic major naval serveix per convalidar el mòdul formatiu de màquines dels títols de patró costaner polivalent i de patró local de pesca.

d) Les persones que hagin superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014 tenen dret a obtenir el títol de mariner pescador. En el cas dels títols professionals per a l’obtenció dels quals sigui necessari disposar d’un títol acadèmic del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (com és el cas), és suficient haver aprovat el primer curs de la formació acadèmica esmentada per tenir dret a obtenir el títol de mariner pescador.

e) Els alumnes que hagin superat els cicles formatius exigits com a requisit per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, i que tenguin el títol acadèmic corresponent o un certificat d’examen amb qualificació d’apte, poden enrolar-se en qualitat de mariner per a la realització del període d’embarcament exigit, encara que no disposin de la targeta de mariner pescador.

 

f) Els titulats de màquines de la marina mercant poden exercir les atribucions que els concedeixi la seva titulació a bord dels vaixells pesquers. No obstant això, prèviament al seu embarcament, han d’acreditar davant la Comunitat Autònoma que disposen d’una targeta professional de màquines de la marina mercant, per incloure’s en el Registre de Professionals del Sector Pesquer. Només els titulats de la marina mercant que estiguin en el registre esmentat poden exercir les seves funcions en vaixells de pesca.