Torna

Formació

Mariner Pescador

El títol de mariner pescador es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

 

Requisits

Amb caràcter general el títol de mariner pescador és obligatori per poder exercir com a mariner, tant a la màquina com a la coberta d’un vaixell de pesca.

a) Tenir com a mínim 16 anys.

b) Disposar d’un certificat, expedit per un centre docent autoritzat per l’autoritat pesquera, que acrediti haver superat satisfactòriament el curs de mariner pescador o superar una prova d’aptitud sobre els coneixements teoricopràctics, el contingut mínim dels quals s’estableix a l’annex III del Reial decret 36/2014, de 24 de gener.

 

Atribucions

a) Manejar amb finalitat comercial embarcacions de menys de 10 metres d’eslora, dedicades a la pesca o auxiliar d’aqüicultura, que operin exclusivament dins de les aigües interiors dels ports i tenguin una potència adient a l’embarcació, i sempre que no transportin passatgers.

Per exercir el comandament s’ha d’haver realitzat un període d’embarcament no inferior a 6 mesos com a mariner, en vaixells de pesca o auxiliars d’aqüicultura, des de la data d’expedició del títol professional de mariner pescador. A més, s’ha de disposar del certificat mèdic previst a l’article 13.

b) Exercir com a mariner en vaixells de pesca.

 

Observacions

a) Les persones que hagin superat la formació acadèmica necessària per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014 tenen dret a obtenir el títol de mariner pescador.

b) Els alumnes que hagin superat els cicles formatius exigits com a requisit per a l’obtenció dels títols regulats en el Reial decret 36/2014, i que estiguin en possessió del títol acadèmic corresponent o d’un certificat d’examen amb qualificació d’apte, es poden enrolar en qualitat de mariner per a la realització del període d’embarcament exigit, encara que no disposin de la targeta de mariner pescador.

 

c) Qui tengui el certificat de competència de mariner en vigor pot obtenir el títol professional de mariner pescador sol·licitant el bescanvi, durant temps indefinit. A l’hora d’efectuar el bescanvi, i pel que fa a la possibilitat d’exercir el comandament, tal i com s’estableix en el segon paràgraf de l’apartat a del punt 3 de l’article 12, del Reial decret 36/2014, de 24 de gener, són computables els períodes d’embarcament realitzats a l’empara del certificat de competència de mariner.