Torna

Formació

Capità de Pesca

El títol de capità de pesca es troba regulat per:

• Reial decret 36/2014, de 24 de gener, pel qual es regulen els títols professionals del sector pesquer.

• Reial decret 601/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula el Registre Oficial d’Empreses Pesqueres en Països Tercers.

 

Requisits

a) Estar en possessió del títol de patró d’altura o del títol de patró de pesca d’altura.

b) Disposar d’un imprès oficial expedit per un centre de reconeixement de conductors (CRC) que certifiqui l’aptitud psicofísica d’acord amb els requisits exigits per a l’expedició del permís ordinari de conduir (no és necessari si es té un certificat mèdic de l’ISM, conforme al que està establert en el Reial decret 1696/2007, de 14 de desembre).

c) Haver complert 600 dies d’embarcament com a capità o oficial de pont en vaixells de pesca d’eslora superior a 30 metres; 300 d’aquests dies s’han d’haver realitzat, després de l’obtenció del títol de patró d’altura o patró de pesca d’altura, a bord de vaixells de pesca nacionals o a bord de vaixells de pesca que pertanyin a societats que figurin en el Registre regulat en el Reial decret 601/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula el Registre Oficial d’Empreses Pesqueres en Països Tercers.  

d) Haver aprovat l’examen corresponent.  


Atribucions

a) Capità en vaixells de pesca sense limitació

b) Primer oficial de pont en vaixells de pesca sense limitació

 

Observacions

L’obtenció del títol de capità de pesca, per part de capitans i pilots de la marina mercant, s’ha de fer conforme al que es disposa a l’Ordre de 28 de febrer de 1976, per la qual s’estableixen les condicions que necessiten els oficials de la marina mercant per ocupar places en els vaixells de pesca.