Torna

Servei de Finançament

SISTEMA NACIONAL DE SALUT

Del Sistema Nacional de Salut sorgeixen moltíssimes informacions amb multitud de fonts de la informació. El Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut és l’òrgan de cooperació i intercomunicació de les comunitats autònomes entre si i amb l’Administració General de l’Estat per donar cohesió al sistema i és d’on emana la major part de la informació. Funciona en Ple, Comissió Delegada, comissions tècniques i grups de treball.

En aquest apartat pretenem facilitar l’accés a tota aquesta documentació amb un punt de vista de l’origen del qual emana i que resulta d’interès per a l’anàlisi del finançament sanitari i altres aspectes econòmics que consideram rellevants. Algunes d’aquestes informacions són globals; altres de més específiques figuren ja publicades en altres apartats del web, i altres poden no relacionar-se directament amb la matèria però es mostren com a suport per comprendre-la.

Àmbit

Accés a la documentació

Comissió de sistemes d’informació

Grup de treball de comptabilitat analítica

Costs hospitalaris–Comptabilitat analítica

Més informació al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat