Torna

Servei de Finançament

Compensació de costs de l'assistència sanitària a pacients d'altres comunitats autònomes i altres estats


 

descarga-pdf.gif Fitxa descriptiva del fons

 

2019

descarga-pdf.gif Document de Liquidació d'Illes Balears. Exercici 2018
 

2018

descarga-pdf.gif Document de Liquidació d'Illes Balears. Exercici 2017
 

2017

descarga-pdf.gif Document de Liquidació d'Illes Balears. Exercici 2016

descarga-pdf.gif Llei 3/2017, de 27 de juny, de Pressuposts Generals del Estat per a l’any 2017 (B.O.E. núm. 153 de 28/06/2017). Disposició addicional 92.
Suspèn l’aplicació del apartat a) Article 2.1 del RD FCS 1207/2006 i configura el sistema de compensació per a l’assistència a desplaçats
 

2016

descarga-pdf.gif Document de Liquidació d’Illes Balears. Exercici 2015
 

2015

descarga-pdf.gif Document de Liquidació d’Illes Balears. Exercici 2014

descarga-pdf.gif Projecte de reial decret XXXX/2015 de XX de XXXXX, pel qual es regula la gestió del Fons de Garantia Assistencial i es modifica el Reial decret 1207/2006, de 20 d’octubre, pel qual es regula la gestió del fons de cohesió sanitària

descarga-pdf.gif Reial decret 69/2015, de 6 de febrer, per qual es regula el Registre d’Activitat d’Atenció Sanitària Especialitzada (B.O.E. núm. 35 de 10/02/2015).
Regula el RAE, amb base a l’actual Conjunt Mínim Bàsic de Dades (RAE-CMBD), d’interès pel registre en el SIFCO
 

2014

descarga-pdf.gif Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressuposts Generals del Estat per a l’any 2015 (B.O.E. núm. 315 de 30/12/2014). Disposició addicional 69.
Suspèn l’aplicació del apartat a) Article 2.1 del RD FCS 1207/2006 i configura el sistema de compensació per a l’assistència a desplaçats.

descarga-pdf.gif Ordre actualització SSI/2204/2014, de 24 de novembre, per el qual s’actualitzen els annexes I, II i III del Real Decret 1207/2006, de 20 d’octubre, per el qual es regula la gestió del Fons de Cohesió Sanitària

descarga-pdf.gif Informe anual del Sistema Nacional de Salut 2013 Illes Balears. Apartat 2.1. Estratègia de millora del finançament sanitari en concepte de compensació per l'assistència a assegurats d'altres estats i d'altres comunitats autònomes

descarga-pdf.gif Document de Liquidació d’Illes Balears. Exercici 2013
 

2013

descarga-pdf.gif Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressuposts Generals del Estat per al any 2014 (B.O.E. núm. 309 de 26/12/2014). Disposició addicional 69.
Suspèn l’aplicació del apartat a) Article 2.1 del RD FCS 1207/2006 i configura el sistema de compensació per a l’assistència a desplaçats.
 

2012

descarga-pdf.gif Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressuposts Generals del Estat per a l’any 2013. (B.O.E. núm. 312 de 28/12/2012). Disposició addicional 1 y 71.
Afecta als ingressos obtinguts per l’estat a la compensació de les comunitats autònomes, suspèn l’aplicació del apartat a) Article 2.1 del RD FCS 1207/2006 i estableix el sistema de compensació.

descarga-pdf.gif Reial Decret-llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les prestacions. (B.O.E. núm. 98 de 24/04/2012).
Crea els Fons de Garantia Assistencial (FOGA) i estableix la condició d’assegurat.
 

2010

descarga-pdf.gif Reial Decret 207/2010, de 26 de febrer, per el qual s’estableixen les condicions de l’ús tutelat de tècniques, tecnologies i procediments sanitaris i es modifica el Real Decret 1207/2006, de 20 d’octubre, per el qual es regula la gestió del Fons de Cohesió Sanitària. (B.O.E. núm. 65 de 16/03/2010).
S’introdueixen els Usos tutelats en el Fons de Cohesió Sanitària i s’estableixen les condicions.
 

2006

descarga-pdf.gif Reial Decret 1302/2006, de 10 de novembre, per el qual s’estableixen les bases del procediment per a la designació i acreditació dels centres, serveis i unitats de referència del Sistema Nacional de Salut. (B.O.E. núm. 270 de 11/11/2006)

descarga-pdf.gif Reial Decret 1207/2006, de 20 d’octubre, per el qual es regula la gestió del Fons de Cohesió Sanitària. (B.O.E. núm. 252 de 21/10/2006)

descarga-pdf.gif Ordre TAS/131/2006, de 26 de gener, en relació a la transferència a les Comunitats Autònomes de l'import corresponent a la prestació d'assistència sanitària a l'ampar de la normativa internacional i els pagaments als Serveis Públics de Salut del cost l'assistència sanitària derivada de contingències professionals. (B.O.E. núm. 27 de 01/02/2006)
 

2005

descarga-pdf.gif Llei 30/2005, de 29 de desembre, de pressupost general de l’Estat per a l’exercici 2006. Disposició Addicional 58 (B.O.E. núm. 312 de 30/12/2005).
Introdueix la compensació a les comunitats autònomes pel dret a l’assistència sanitària dels residents estrangers.
 

2003

descarga-pdf.gif Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut. Articles 22, 28, 54 y DA 5 y 8. (B.O.E. núm. 128 de 29/05/2003)
 

2001

descarga-pdf.gif Llei 21/2001, de 27 de desembre, per el qual es regulen les mesures fiscals i administratives del nou sistema de finançament de les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb Estatut d’Autonomia. Article 4.B.c). (B.O.E. núm. 313 de 31/12/2001).
Crea del Fons de Cohesió Sanitaria.