Torna

Servei de Finançament

Fons destinats al desenvolupament d’estratègies del Sistema Nacional de Salut i plans nacionals

Finançament, amb origen de l’Estat, destinat a matèries específiques, en sanitat, de les comunitats autònomes.

En aquesta pàgina es pretén facilitar i mantenir una visió general i una estructura quant al finançament del Sistema Nacional de Salut amb destinació a matèries específiques.

Ens agradaria disposar d’aportacions especialitzades sobre les característiques d’aquest finançament que ens permetin completar els indicadors d'evolució històrica i sobre aspectes assistencials, funcionals o tècnics dels projectes i de les actuacions finançats. No dubteu a fer les vostres propostes sobre continguts per incorporar o vincular a aquesta pàgina.

 Si teniu propostes, aportacions i suggeriments, contactau amb nosaltres a través d'aquest formulari

I. PLA DE QUALITAT I ESTRATÈGIES DE L'SNS

Les àrees i estratègies en les quals es concreta el Pla de Qualitat del Sistema Nacional de Salut poden servir de punt de partida per estructurar la informació.

Protecció, promoció de la salut i prevenció

Estratègia 1. Protegir la salut

Reforçar la vigilància epidemiològica go.gif

 

Estratègia 2. Salut i hàbits de vida

Promoció de la salut i prevenció

 

Pla multisectorial VIH-SIDA

 

Mesures sanitàries enfront del tabaquisme

 

Fomentar l’equitat

Estratègia 3. Impulsar polítiques de salut basades en les millors pràctiques

 

 

Estratègia 4. Analitzar les polítiques de salut i proposar accions per reduir les iniquitats en salut amb èmfasi en les desigualtats de gènere

Sensibilització i prevenció de la violència de gènere

Promoció de l'equitat en l'atenció go.gif

 

Donar suport a la planificació i al desenvolupament dels recursos humans

Estratègia 5. Adequació dels recursos humans a les necessitats del serveis sanitaris

 

 

Fomentar l’excel·lència clínica

Estratègia 6. Avaluar les tecnologies i procediments clínics com a suport a les decisions clíniques i de gestió

 

 

Estratègia 7. Acreditar i auditar centres i serveis sanitaris

 

 

Estratègia 8. Millorar la seguretat dels pacients atesos en el centres sanitaris de l'SNS

Millorar la seguretat de pacients

 

 

Estratègia 9.  Millorar l’atenció als pacients amb determinades patologies

Estratègia en diabetis

 

Estratègia d'atenció al part normal

 

Estratègia en salut mental

 

Estratègia en cures pal·liatives

 

Estratègia en cardiopatia isquèmica

 

Estratègia en ictus

 

Estratègia en càncer

 

Estratègia en malalties rares go.gif

 

Estratègia en malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC)

 

Estratègia nacional de salut sexual i reproductiva

 

Estratègia per a l’abordatge de la cronicitat go.gif

Estratègies en front a malalties neurodegeneratives

Estratègia en càncer

 

Estratègia 10. Millorar la pràctica clínica

Foment de la donació i trasplantaments go.gif

 

Pla Nacional de Donació de Medul·la Òssia go.gif

 

Utilitzar les tecnologies de la informació per millorar l’atenció

Estratègia 11. Sanitat en línea

Història clínica digital

 

Major transparència

Estratègia 12. Dissenyar un sistema d’informació de l'SNS fiable, oportú i accessible

Desenvolupament de sistemes d'informació go.gif

 

II. PLANS NACIONALS

Estratègia de drogues i altres addiccions go.gif

Promoció d'activitats per a la salut bucodental infantil