Torna

Cuidam la Posidònia

Informació per navegants sobre la normativa d’aplicació als camps de boies regulats

La Posidonia oceanica és una planta marina endèmica de la Mediterrània catalogada en règim de protecció especial. Com hàbitat és considerat prioritari. Les Illes Balears és la comunitat autònoma que posseeix la major superfície d’aquesta espècie i, al voltant del 75% de praderies a Balears es troben dins d'àrees incloses en la Xarxa Natura 2000.

Per la seva conservació, a 2007, en el marc del projecte Life Posidonia, la Comunitat Autònoma va elaborar els Decrets d’aprovació dels plans de gestió dels Llocs d'Interès Comunitari (LICs) de la seva competència. En aquests instruments es van delimitar zones de fondeig regulat i zones de fondeig prohibit. Les zones de fondeig regulat tenen l'objecte de compatibilitzar el gaudi públic de l'entorn marí dels espais amb la conservació ecològica dels fons. Aquests consisteixen en sistemes de boies fixes i de baix impacte ambiental disponibles on es produeix una major pressió per part de les embarcacions sobre fons vulnerable. Aquests camps són gestionats actualment per la Conselleria de Medi Ambient i Territori.

I són el següents:

Zona LIC Illa Dragonera –Sant Elm
Zona LIC Cap Enderrocat-Cap Blanc –Cala Blava
Zona LIC / PRUG Ses Salines d’Eivissa i Formentera – Es Caló de s’Oli
Zona LIC / PRUG Ses Salines d’Eivissa i Formentera – Badia de s’Alga – S’Espalmador
Zona LIC / PRUG Ses Salines d’Eivissa i Formentera – Platja Ses Salines
Zona LIC Marina Nord de Menorca – Badia de Fornells
Zona LIC S’Albufera des Grau – Illa d’En Colom-Cala Tamarells

Els camps de Cala Blava, Sant Elm i Cala Fornells queden regulats en els plans de gestió de l’Espais Natura 2000:

  • A les zones, el patró haurà d'amarrar l'embarcació a les boies habilitades i no podrà llançar l'àncora sobre el fons marí.
  • Per al normal ús d'aquests camps de boies, l'usuari s'haurà de sotmetre al règim establert pel corresponent òrgan gestor d'aquests.

 
A l’article 6 dels següents decrets: Decret 33/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Cap Enderrocat- Cap Blanc (ES0000081); Decret 25/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Sa Dragonera (ES 0000221); Decret 29/2007, de 30 de març, pel qual s’aprova el Pla de Gestió del Lloc d’Importància Comunitària (LIC) Àrea Marina del Nord de Menorca (ES 5310035).

Normativa Pla Rector d'Ús i Gestió (PRUG): Decret 132/2005, 23 de desembre en els camps de Parc Natural de Salines d’Evissa i Formentera (ses Salines d'Eivissa, Espalmador i Caló de s'Oli) es preveu el següent:

  • Les zones disponibles són les de badia de s'Alga a l'illa de s'Espalmador, la de la part sud del Caló de s'Oli, a Formentera i la de Platja de Ses Salines a Eivissa.

  • En aquestes zones els patrons hauran amarrar l'embarcació a les boies habilitades amb aquesta finalitat.

Segons el Decret sobre la conservació de la Posidònia (Decret 25/2018 de 27 de juliol sobre la conservació de la Posidonia oceanica a les Illes Balears), en els Espais protegits i de Xarxa Natura 2000 de competència de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la protecció de la Posidonia oceanica es regeix per la normativa inclosa en els seus plans respectius en tot allò que sigui més proteccionista. Les previsions del Decret de Posidònia s’aplicaran subsidiàriament i en els espais que no disposin d’instrument de planificació. El Decret de Posidònia estableix el següent :

  • Queda prohibit en aigües balears el fondeig incontrolat, entès com aquell que, d'una manera individual o massiva, es desenvolupa en contra de la normativa de protecció de la posidònia.
  •  Queda prohibit, amb caràcter general, l'ancoratge d'embarcacions sobre la planta de Posidonia oceanica.

  •  No es considera fondeig incontrolat el fondeig sobre posidònia que utilitza sistemes de baix impacte (boies unitàries o camp de boies), degudament autoritzats, d'acord amb la normativa en matèria de costes.

  •  A les zones habilitades amb camps de boies ecològiques, el fondeig d'embarcacions s'haurà de fer utilitzant aquest mecanisme, i en cap cas de manera directa sobre la praderia de posidònia.

Els perímetres dels camps de boies regulats vénen representats al Decret de Posidònia, a l'annex 1 apartat 2 Praderies a regular.

La delimitació dels camps i la cartografia més recent de praderies de posidònia estan disponibles en el visor de l’aplicació https://ideib.caib.es/posidonia/


Per més informació https://atlasposidonia.com/