Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Composició

La CRAIP, segons el Decret 1/2019, de 11 de enero, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, està formada per un president i dos vocals, que han de ser juristes de prestigi reconegut, amb més de cinc anys d’experiència professional en l’àmbit del dret públic.

Els membres han de ser nomenats pel Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, per un període de tres anys, a proposta del conseller de Presidència.

Presta assistència a la Comissió,  amb veu però sense vot,  un secretari designat per la consellera de Presidència, entre funcionaris públics de la conselleria d’adscripció de la Comissió, que acreditin la llicenciatura o el grau en Dret i pertanyin al grup A1.

IMPORTANT: Actualment, la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública (CRAIP) està suspesa i la competència per resoldre les reclamacions correspon al Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), en aplicació del conveni signat amb aquest ens el 9 de desembre de 2021. Si voleu més informació podeu anar aquí

INFORMACIÓ HISTÒRICA
Per Acord del de 18 de gener de 2019, el Consell de Govern nomenà membres de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública les senyores María del Carmen Fernández González i Eva María Ramos García i el senyor Miguel Alejandro Dot Ramis.


Dia 31 de gener de 2019 té lloc la presa de possessió dels membres de la Comissió, entre els quals s’ha elegit presidenta la Sra. Carmen Fernández González, amb la qual cosa es considera constituïda la nova Comissió, la qual es fa càrrec dels expedients tramitats per la Comissió anterior, prevista en el Decret 24/2016, de 29 d'abril, de creació i d'atribució de competència a la Comissió per a la resolució de les reclamacions en matèria d'accés a la informació pública.

El funcionari Antonio Aymat Gual de Torrella, cap de secció de la Direcció General de Participació, Transparència i Voluntariat, exerceix actualment les funcions de secretària de la Comissió per designació del conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Demcràtica.


NOTA: Les referències que fa el Decret a la Conselleria de Presidència, s'han d'entendre referides a la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, atès que actualment és la competent en matèria de transparència.

 

Duració del mandat

Els actuals membres de la Comissió varen ser nomenats per Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019, per un període de tres anys.

 

Estatut dels membres

Segons l’article 4 del Decret 1/2019, l’estatut dels membres de la CRAIP és el següent:

Article 4
Estatut dels membres
1. Els membres de la Comissió són inamovibles, si bé cessen o són remoguts en el seu càrrec per alguna de les causes següents:

a) Acabament del mandat sense renovació.
b) Renúncia formalitzada per escrit i acceptada pel conseller de Presidència.
c) Incompliment greu de les seves obligacions.
d) Condemna, per sentència ferma, a pena privativa de llibertat o d’inhabilitació absoluta o especial per a ocupacions o càrrecs públics.
e) Incapacitat sobrevinguda per a l’exercici del càrrec.
f) Pèrdua de la nacionalitat.

2. El cessament o la remoció es produeix quan es dona la circumstància o quan té efectes l’acte que la determina. L’acte de remoció l’ha de dictar el conseller de Presidència, amb l’audiència prèvia a la persona interessada.
3. En els supòsits que indiquen les lletres a) i b) de l’apartat 1, els membres cessants de l’òrgan han de continuar en exercici de les seves funcions fins que no prengui possessió del seu lloc qui els hagi de succeir.
4. En els casos de vacant, absència o malaltia, el president ha de ser substituït pel vocal de més edat, i en els casos de vacant, absència o malaltia que afecti algun dels vocals, el president ha d’adoptar les mesures pertinents de distribució de les ponències. Això no obstant, en el cas que l’absència del vocal es prevegi de llarga durada, el Consell de Govern pot designar un vocal substitut amb caràcter temporal.
5. En els casos de vacant, absència o malaltia del secretari de la Comissió, pot ser substituït per un funcionari assignat temporalment per la Secretaria General de la Conselleria de Presidència.

 


 

Què és la CRAIP