Torna

Comissió reclamacions d'accés informació pública (CRAIP)

Què és?

La Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública o CRAIP és l'òrgan competent per a la instrucció i la resolució de les reclamacions regulades en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que, amb caràcter potestatiu i previ a la jurisdicció contenciosa administrativa, s'interposen davant de qualsevol resolució denegatòria, expressa o presumpta, en matèria d'accés a la informació pública en l'àmbit de les administracions públiques de les Illes Balears.

La CRAIP actua amb autonomia funcional i independència de criteri en l'exercici de les seves funcions. Els seus membres no poden rebre ordres o indicacions de cap autoritat del seu àmbit material (art. 2 del Decret 1/2019, de 11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública). Està adscrita a la Secretaria Autonòmica de Memòria Democràtica i Bon Govern de la Conselleria d'Administracions Públiques i Modernització.

IMPORTANT: Actualment, la  Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública (CRAIP) està suspesa i la competència per resoldre les reclamacions correspon al  Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG), en aplicació del conveni signat amb aquest ens  el 9 de desembre de 2021.

Si voleu més informació o fer una reclamació podeu anar aquí

 


 

Què és la CRAIP