Torna

RECLAMACIONS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

NORMATIVA I DOCUMENTACIÓ

- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern (vegeu articles 23 i 24 i la disposició addicional quarta).

- Decret 1/2019, d’11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública (actualment aquest Decret està en suspensió. Vegeu disp. final 2ª decret 47/2021)

- Acord del Consell de Govern de 18 de gener de 2019 pel qual es nomenen els membres de la Comissió per a les Reclamacions d’Accés a la Informació Pública.

- Disposició final segona del Decret 47/2021, de 3 de desembre, pel qual es creen i regulen la Comissió Interdepartamental de Govern Obert, la Comissió Tècnica de Transparència i la Comissió Tècnica de Dades Obertes. 

Disposició final segona

Modificació del Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública i del seu funcionament

1. S'afegeix una disposició addicional, la cinquena, al Decret 1/2019, d'11 de gener, regulador de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, amb la redacció següent:

Disposició addicional cinquena

Atribució de la competència al Consell de Transparència i Bon Govern

1. En cas que el Govern de les Illes Balears opti, de conformitat amb el que preveu la disposició addicional quarta de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, de transparència, dret d'accés i bon govern, per atribuir la competència sobre la resolució de reclamacions en matèria de dret d'accés al Consell de Transparència i Bon Govern, es tramitarà l'oportú conveni amb aquest organisme estatal, on s'estipularan les corresponents condicions econòmiques i organitzatives d'aquesta atribució.

2. En aquest supòsit, i mentre duri la vigència del conveni, la competència de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació pública quedarà suspesa, així com l'aplicació d'aquest Decret.

2. Es modifica la redacció de la disposició transitòria única del Decret 1/2019, d'11 de gener, que queda de la manera següent:

Disposició transitòria única

Règim transitori en cas de formalització d'un conveni amb el Consell de Transparència i Bon Govern

1. En cas que es formalitzi un conveni d'atribució de competències amb el Consell de Transparència i Bon Govern mentre estigui en funcionament la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública, les reclamacions amb registre d'entrada anterior a la data d'entrada en vigor del conveni han de ser resoltes per aquesta Comissió.

2. En aquest supòsit, les persones nomenades president i vocals d'acord amb l'article 3.1. del Decret 1/2019 continuaran exercint les seves funcions únicament a l'efecte de tramitar i resoldre les reclamacions amb entrada prèvia a la vigència del conveni. En cas de finalització del seu nomenament abans d'haver pogut resoldre aquestes reclamacions ja presentades, s'entendrà que el nomenament es prorroga de forma automàtica, per períodes mensuals, i únicament a aquest efecte.


- Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques  (Títol V. De la revisió dels actes en via administrativa).

- Conveni entre el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual s'atribueix al Consell la competència per a la resolució de les reclamacions previstes a l'article 24 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

D’acord amb el que preveu la disposició addicional 4a de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, i estant pròxima la data de finalització del mandat dels membres de la Comissió per a les Reclamacions d'Accés a la Informació Pública (CRAIP), l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i el Consell de Transparència i Bon Govern (CTBG) han signat un conveni de col·laboració, amb vigència inicial de dos anys, per tal que aquest gestioni, resolgui i notifiqui les reclamacions que pugui plantejar la ciutadania davant les resolucions expresses o presumptes emeses pels òrgans pertanyents a les administracions de les Illes Balears.

Enllaç al conveni (només disponible en castellà).

Publicació del conveni al BOE