Torna

Centres, Serveis i Establiments sanitaris

Normativa

General:


Reial decret 1277/2003, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les bases generals sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris.

Decret 100/2010, de 27 d'agost, pel qual es regula el procediment d'autorització sanitària dels centres, serveis i establiments sanitaris i el funcionament del Registre deCentres, Serveis i Establiments Sanitaris de les Illes Balears.

Llei 14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

Llei 5 / 2003 de 4 d'abril, de Salut de les Illes Balears.

Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries.

Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica.

Decret 46/2009, de 10 de juliol, sobre les fulles de reclamació o de denúncia en matèria de consum.

Centres de salut i consultes mèdiques:

Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum, de 3 de desembre de 1996, per la qual s'estableixen les condicions i requisits tècnics de funcionament dels Centres de Salut i dels Consultoris de Professionals Sanitaris.


Establiments d'òptica i productes sanitaris:

Ordre de la Conselleria de Sanitat i Consum per la qual es regulen les condicions que han de reunir els establiments d'òptica per al seu funcionament.

Reial Decret 1591/2009, de 16 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris.


Reial decret 1616/2009, de 26 d'octubre, pel qual es regulen els productes sanitaris implantables actius.

Reial Decret 437/2002 de 10 de maig que estableix els criteris per a la concessió de llicències de funcionament als fabricants de productes sanitaris a mida.


Instal·lacions de radiodiagnòstic:

Reial decret 1085/2009, de 3 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lació i utilització d'aparells de raigs X amb fins de diagnòstic mèdic.

Reial decret 1976/1999, de 23 de desembre, pel qual s’estableixen els criteris de qualitat en radiodiagnòstic.


Hospitals:

Ordre de la Conselleria de Salut i Consum, de 19 de desembre de 2000, per la qual s'estableixen les condicions, requisits tècnics i procediments d'autorització per a la creació, modificació, trasllat i tancament d'Hospitals.

Ordre de la Conselleria de Salut i Consum de dia 20 de febrer de 2004, mitjançant la qual es modifica l’Ordre de la mateixa Conselleria de 19 de desembre de 2000, per la qual s’estableixen les condicions, els requisits tècnics i el procediment d’autorització per a la creació, modificació, trasllat i tancament d’hospitals.


Laboratoris d'anàlisis clíniques:

Ordre 16 desembre 1996 de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es regulen les condicions que han de reunir els laboratoris d'anàlisis clíniques per al seu funcionament.


Medicina aeronàutica:

Ordre FOM/2157/2003, de 18 de juliol, per la qual es determinen els requisits i el procediment per a la designació i autorització dels centres metge-aeronàutics i dels metges examinadors.


Odontòlegs, protèsics i higienistes dentals:

Llei 10/1986, de 17 de març, sobre Odontòlegs i altres professionals relacionats amb la salut.

Reial decret 1594/1994, de 15 de juliol, pel qual es desenvolupa el que preveu la Llei 10/1986, que regula la professió d'Odontòleg, Protèsic i dental.  


Permisos de conduir, centres de reconeixement:

Reial decret 170/2010, de 19 de febrer, pel qual s'aprova el reglament de centres de reconeixement destinats a verificar les aptituts psicofísiques dels conductors.


Prevenció de riscos laborals:

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de Serveis de Prevenció.

Reial decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per desenvolupar l'activitat sanitària dels serveis de prevenció.


Reproducció humana assistida:

Llei 14/2006, de 26 de maig, sobre tècniques de reproducció humana assistida.

Reial decret 413/1996, d'1 de març, estableix els requisits tècnics i funcionals precisos per a l'autorització i homologació dels centres i serveis sanitaris relacionats amb les tècniques de reproducció humana assistida.

Reial decret 412/1996, d'1 de març, estableix els protocols obligatoris d'estudi dels donants i usuaris relacionats amb les tècniques de reproducció humana assistida i regula la creació i organització del Registre Nacional de Donants de gàmetes i pre-embrions amb fins de reproducció humana.

Sang:

Reial decret 1088/2005, de 16 de setembre, pel qual s'estableixen els requisits tècnics i condicions mínimes de l'hemo donació i dels centres i serveis de transfusió.

Reial decret 1343/2007, d'11 d'octubre, pel qual s'estableixen normes i especificacions relatives al sistema de qualitat dels centres i serveis de transfusió.

Ordre SCO/322/2007, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits de traçabilitat i de notificació de reaccions i efectes adversos greus de la sang i dels components sanguinis.


Transport sanitari:

Reial decret 836/2012, de 25 de maig, pel qual s'estableixen les característiques tècniques, l'equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per carretera.

Ordre PRE/1435/2013, de 23 de juliol, per la qual es desplega el Reglament de la Llei d'ordenació dels transports terrestres en matèria de transport sanitari per carretera.

Llei 16/1987 de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres.


Trasplantaments (cèl·lules, teixits i òrgans):

Decret 124/2007, de 5 d'octubre, de creació de la Xarxa Autonòmica de Coordinació de Trasplantaments de les Illes Balears.

Reial decret-llei 9/2014, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen les normes de qualitat i seguretat per a la donació, l'obtenció, l'avaluació, el processament, la preservació, l'emmagatzematge i la distribució de cèl·lules i teixits humans i s'aproven les normes de coordinació i funcionament per al seu ús en humans.

RD_1723/2012_de_28 de desembre, pel qual es regulen les activitats, utilització clínica i coordinació territorial dels òrgans humans destinats al trasplantament i s'estableixen requisits de qualitat i seguretat.