Torna

Atenció a la ciutadania

La ciutadania valora l’atenció telefònica rebuda mitjançant el telèfon d’informació administrativa 012

Des de la Direcció General de Transparència i Bon Govern, amb l’objecte d’analitzar el grau de satisfacció de la ciutadania en relació amb els serveis que presta el telèfon d’informació administrativa 012, es va elaborar una enquesta referida a les qüestions següents:

·         L’horari d’atenció a la ciutadania del 012 és adequat? (Us recordam que l’horari és de dilluns a divendres, de 8 a 20 h, i els dissabtes de 9 a 14 h.)

·         La informació facilitada ha respost a les vostres necessitats?

·         El temps d’espera per rebre la informació ha estat adequat?

·         El tracte rebut ha estat respectuós i amable?

·         Estau satisfet, en general, amb el servei que us ha prestat el 012?

El mètode de recollida de la informació ha estat el següent: quan els usuaris telefonaven al servei 012 se’ls demanava que, en finalitzar la telefonada, contestassin l’enquesta amb les 5 qüestions plantejades. Les enquestes es van fer entre l’11 i el 21 de març de 2019.

Finalment, s’han obtingut 422 enquestes emplenades, un nombre que, d’acord amb les taules d’Arkin, Colton i Tagliacarne, proporciona un error aproximat del 5 %, per la qual cosa és interessant analitzar aquests resultats, ja que són bastant fiables.

Les conclusions principals de l’anàlisi de les dades són les següents:

Totes les qüestions plantejades reben una valoració superior a 3 sobre 4.
L’aspecte menys valorat és el temps d’espera, que rep una valoració de 3,3 sobre 4.
El tracte rebut és la qüestió més valorada, amb un 3,9 sobre 4.
L’horari d’atenció i la satisfacció amb el servei rebut tenen una puntuació de 3,8 sobre 4.
La informació facilitada rep una valoració de 3,84 sobre 4.