Torna

10 Acords per a la societat de la informació

DadesObertes.png

Acord #4

Dades obertes, una passa més cap a la transparència

El Govern ha possat en marxa un sistema d'obertura de dades per la ciutadania i empreses per aconseguir més transparència, més interoperabilitat, més participació ciutadana, un govern més obert i de servei i generació de valor econòmic. Ara seran les conselleries, a través d'una instrucció de Presidència, les que alliberaran les dades.

El Consell de Govern acordà en data de l'11 de febrer de 2011 l'obertura de dades públiques de la Comunitat Autònoma a través de portal http://dadesobertes.caib.es amb els objectius principals de millorar les relacions amb els ciutadans, augmentar la transparència de l'Administració Pública, incrementar la interoperabilitat de les administracions, generar valor afegit i oferir un marc de governança oberta i de servei al ciutadà.

En l'aspecte organitzatiu, l'obertura de les dades públiques implica l'esforç coordinat de les diferents conselleries i organismes autònoms que conformen el Govern i que són els principals generadors d'aquesta informació. En l'aspecte tecnològic, l'obertura de les dades públiques implica la definició d'uns criteris tecnològics homogenis en quant als formats de dades i les vies de publicació, distribució i replicació de la informació entre els sistemes informàtics origen i el portal de publicació de dades obertes.

La Direcció General de Tecnologia i Comunicacions de la Conselleria d'Innovació, Interior i Justícia compte entre les seves funcions la de planificar i reglamentar les noves tecnologies i la definició dels estàndards d'arquitectura de sistemes. Una de les tasques principals respecte d'aquestes funcions és la d'emetre l'informe de valoració tècnic preceptiu per a qualsevol contracte relacionat amb sistemes d'informació. Aquest informe valora l'adequació tècnica dels plecs de prescripcions tècnics als estàndards tecnològics i de seguretat definits per la pròpia DGTIC.

És per això que, amb la intenció d'actuar com a facilitador tecnològic del projecte d'obertura de dades i impulsar la seva implantació en tots els àmbits del Govern, la DGTIC:

1) Definirà els requeriments tecnològics que hauran de regir en tots els projectes d'alliberament de dades del Govern: formats estructurats de dades, sistemes d'integració entre les fonts de dades i el catàleg de dades publicades, protocols de publicació, etc...
2) Assegurarà la disponibilitat i el manteniment de la plataforma de publicació de dades obertes.
3) Vetllarà pel compliment dels requeriments tecnològics en tots els projectes d'alliberament de dades.
4) Habilitarà una clàusula d'obligat compliment en els plecs de prescripcions tècniques per la qual tots els projectes de sistemes d'informació que gestionin dades susceptibles de ser alliberades s'hauran de publicar al portal de dades obertes del Govern de les Illes Balears.

 

PDFEl nou model de plec de prescripcions tècniques, incloent el punt 6 a n'els requisits tecnològics i d'explotació que fa referència a la publicació de dades obertes.