Dret d'accés a la informació pública

 

El dret d'accés a la informació pública consisteix en el dret dels ciutadans i ciutadanes a accedir als continguts o documents en poder de l'administració i que han estat elaborats o adquirits en l'exercici de les seves funcions.

Aquest dret està recollit en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, aprovada per l'Estat espanyol. Podeu fer la sol·licitud d'accés de dues maneres, per escrit o telemàticament, i en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
SOL·LICITUD PER ESCRIT

Podeu presentar la sol·licitud d'accés a qualsevol oficina de registre de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars i dels ajuntaments adherits, o a les oficines de correus.
Només cal que descarregueu el formulari següent i el presenteu emplenat:   PDF  Editor de Text

SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Podeu fer la tramitació telemàtica:

- amb identificació mitjançant el DNI electrònic (DNIe) o algun dels certificats electrònics reconeguts.

- sense necessitat d'autenticar-se. En aquest cas només haureu de fer una foto al vostre DNI o escanejar-lo i annexar-lo telemàticament quan faceu la tramitació. Si no es veuen clarament les dades, se us podrà requerir posteriorment perquè aporteu el DNI o el NIE de forma presencial, llevat que autoritzeu la Comunitat Autònoma per comprovar les dades d'identidad consignades en el formulari.
Podeu fer la sol·licitud d'accés a través de l'enllaç següent: Pàgina Web 


Si el que voleu és fer una simple sol·licitud d'informació general sobre competències i funcionament dels diferents òrgans i serveis de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, localització de dependències o horaris d'oficines o altra informació general (tràmits, documentació, etc.) sobre els procediments vigents de competència de l'Administració de la Comunitat Autònoma o, en general, qualsevol informació que sigui necessària per a qui ha de relacionar-se amb l'Administració, no heu de fer-la a través d'aquest canal, sinó que l'heu de fer forma més senzilla, sense iniciar un procediment administratiu, també telemàticament si voleu, mitjançant els serveis d'atenció i informació a la ciutadania.