desc_CapcaleraRESOGA22CAT_retallat.png

Què és la renda social garantida (RESOGA)?

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la mancança de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència.

S’entén per situació de vulnerabilitat econòmica aquella en què la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i la seva unitat de convivència està per davall de la quantia corresponent de la renda social garantida.

Qui la pot demanar?

Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requisits establerts i que estiguin en alguna de les situacions següents:

a) Persones d’almenys 23 anys i menors de 65, soles o integrants d’una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no contributiva, soles o com a membres d’una unitat de convivència.

c) Persones d’entre 18 i 22 anys que tenguin menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, les dones víctimes de violència masclista o víctimes de tràfic de persones.

d) Persones d’entre 18 i 22 anys que hagin estat sotmeses a mesures administratives de tutela o guarda del sistema de protecció de menors d’administracions públiques de les Illes Balears i que siguin perceptores de l’ingrés mínim vital.

Unitat de convivència

La unitat de convivència, als efectes de la RESOGA, està constituïda per totes les persones que resideixen en un mateix habitatge unides per vincle matrimonial o de parella de fet i els familiars d’aquestes persones fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, és a dir, pares, parella, fills, gendres/nores, sogres, padrins, nets, germans i cunyats.

Excepcionalment, també es consideren unitat de convivència les situacions següents:

a) La constituïda per una persona víctima de violència masclista que ha abandonat el domicili habitual amb els seus fills o menors en situació de guarda amb fins d’adopció acolliment familiar permanent, i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

b) La constituïda per una persona amb els seus fills o menors en situació de guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar permanent que hagi iniciat un tràmit de separació o divorci, i els seus familiars fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.

c) Les situacions derivades de compartir habitatge diferents unitats de convivència o persones soles, fins a un màxim de quatre unitats de convivència per habitatge durant un temps mínim d’un any.

La unitat de convivència ha d‘estar constituïda de forma continuada durant, almenys, els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud. Aquesta previsió no s’aplica al supòsit d’unitats unipersonals.

desc_C_FA_AF_SO_COL.png