Torna

Renda Social Garantida

CapçaleraRESOGA22CAT_Capçalera.png

Botons_llengua_ESP.png

Què és la Renda Social Garantida?


La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència.


S'entén per situació de vulnerabilitat econòmica aquella en què la capacitat econòmica de la persona sol·licitant i la seva unitat de convivència està per davall de la quantia corresponent de la renda social garantida.


Qui la pot demanar?


Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que compleixin els requisits establerts i que estiguin en alguna de les situacions següents:


a) Persones d'almenys 23 anys i menors de 65, soles o integrants d'una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no contributiva, soles o com a membres d'una unitat de convivència.

c) Persones d'entre 18 anys i 22 anys que tenguin menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, les dones víctimes de violència masclista o víctimes de tracte.

d) Persones d'entre 18 anys i 22 anys que han estat sotmeses a mesures administratives de tutela o guarda del sistema de protecció de menors d'administracions públiques de les Illes Balears i que siguin perceptores de l'ingrés mínim vital.


S’entén per unitat de convivència a totes les persones que resideixen en un mateix habitatge unides per vincle matrimonial o de parella de fet i els familiars d‘aquestes fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, adopció o guarda amb finalitat d‘adopció o acolliment (pare, mare, fills/filles, avis/àvies, nets/netes, germà/germana, parella, sogre/a, gendre/nora, cunyat/da.