Adjudicació de destinacions provisionals per al curs 2023-2024

04/octubre

- Resolució de 27 de setembre de 2023 per la qual es modifica la Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents PDF


01/agost

- Resolució de dia 1 d'agost. Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 dels funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023, així com la relació dels funcionaris interins que no mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023. PDF

- Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 dels funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023. PDF

- Relació dels funcionaris interins que no mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023. PDF


- Resolució de dia 1 d'agost. Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista de places anul·lades. PDF


28/juliol

- Resolució de dia 28 de juliol. Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 dels funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023, així com la relació dels funcionaris interins que no mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023. PDF

- Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per al curs 2023-2024 dels funcionaris interins que mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023. PDF

- Relació dels funcionaris interins que no mantenen la plaça adjudicada el curs 2022-2023.PDF

- El termini per presentar reclamacions és des del dia 28/07/2023 a les 17:00 hores fins al 31/07/2023 a les 17:00 hores.

>>>>> Accés al tràmit


27/juliol

- Resolució de dia 27 de juliol llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als funcionaris en pràctiques. PDF

- Llista de places anul·lades pel tràmit d'adjudicació d'opositors. PDF

- El termini per presentar reclamacions és des del dia 27/07/2023 a les 14:00 hores fins al 28/07/2023 a les 14:00 hores.

>>>>> Accés al tràmit


25/juliol

a

27/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat b) de la instrucció primera d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 25 de juliol a les 10:01 hores fins al 27 de juliol a les 09:59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


25/juliol

Places corresponents a la quota per al curs 2023-2024 que resten disponibles després de les adjudicacions als col·lectius esmentats en l'apartat a) de la instrucció primera de l'annex 1 de la Resolució que regula el procés d'adjudicació de destinacions provisionals del curs 2023-2024. Cal tenir en compte que també s'oferiran i seran seleccionades d'ofici les substitucions d'una durada prevista per a tot el curs escolar que es vagin generant a mesura que se va executant el procés d'adjudicació i que no estan incloses a les llistes següents:

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


25/juliol

Resolució del director general de Personal Docent de dia 25 de juliol de 2023 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes definitives d'adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

- En expectativa de destinació definitiva PDF

- Reingressats PDF 

- Aspirants seleccionats en el concurs de mèrits (estabilització) PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF 

- Relació de places anul·lades PDF


21/juliol

Resolució del director general de Personal Docent de dia 21 de juliol de 2023 per la qual s'aproven i es fan públiques les llistes provisionals d'adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

- En expectativa de destinació definitiva PDF

- Reingressats PDF 

- Aspirants seleccionats en el concurs de mèrits (estabilització) PDF

- Destinació en comissió de serveis PDF 

El termini per presentar les reclamacions és des del 21 de juliol a les 19:15 hores fins al 24 de juliol a les 19:14 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


- Relació de places anul·lades PDF


13/juliol

a

18/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat a) de la instrucció primera d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 13 de juliol a les 10:01 hores fins al 18 de juliol a les 09.59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


12/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF


12/juliol

Places corresponents a la quota per al curs 2023-2024. Cal tenir en compte que també s'oferiran i seran seleccionades d'ofici les substitucions d'una durada prevista per a tot el curs escolar que es vagin generant a mesura que se va executant el procés d'adjudicació i que no estan incloses a les llistes següents: 

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


12/juliol

Obligació de participar en el procés

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació de destinacions provisionals els col·lectius següents:

a) Els funcionaris de carrera docents que l'1 de setembre de 2023 es trobin en situació de desplaçats per manca d'horari o sense destinació definitiva:

   a.1. Els docents titulars d'un lloc de feina suprimit.

   a.2. Els docents desplaçats per manca d'horari.

   a.3. Els docents en situació d'expectativa de destinació definitiva (inclosos els aspirants seleccionats en el concurs de mèrits).

   a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.


b) Els funcionaris docents en pràctiques.

Termini per presentar les sol·licituds

4.1. Per a les persones esmentades en l'apartat a) de la instrucció primera d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 13 de juliol a les 10:01 hores fins al 18 de juliol a les 09.59 hores.

4.2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) de la instrucció primera d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 25 de juliol a les 10:01 hores fins al 27 de juliol a les 09:59 hores.


17/juny

- Resolució de 15 de juny de 2023 per la qual es convoca, per al curs 2023-2024, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis i per als funcionaris docents en pràctiques a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir el procés d’adjudicació de substitucions. PDF