Torna

Pla Estratègic de Serveis Socials

desc_PESS_presentació-01.png

II Pla Estratègic de Serveis Socials de les Illes Balears 2018-2021

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials, encarrega al Govern l’elaboració del Pla Estratègic de Serveis Socials. El Pla Estratègic s’ha de confeccionar des de l’anàlisi de les realitats existents i la demanda social de les prestacions, els objectius de cobertura i les previsions necessàries per elaborar la cartera de serveis.


Diagnòstic
L’objectiu de l’anàlisi de les realitats existents i la demanda social de les prestacions és la realització del diagnòstic dels serveis socials a les Illes Balears, que ha de permetre avaluar l’acció del sistema balear de serveis socials en relació amb les necessitats socials de la població. El diagnòstic dels serveis socials inclou l’anàlisi sociodemogràfica de les Illes Balears, l’anàlisi de la situació dels serveis socials comunitaris bàsics a les Illes Balears i els principals resultats de l’enquesta d’avaluació dels serveis socials de les Illes Balears.


Informe necessitats formatives i Pla de Formació.
D’altra banda, i d’acord amb la Llei 4/2009, les activitats i els programes de formació també s’han d’enquadrar en el marc del Pla Estratègic de Serveis Socials. Així, l’anàlisi de les realitats existents també inclou l’informe sobre les necessitats formatives dels professionals dels serveis socials comunitaris bàsics i el pla de formació, ambdós han de permetre ordenar el conjunt de mesures i actuacions necessàries en la matèria.


Objectius estratègics
Finalment, les conclusions del diagnòstic de l’estat dels serveis socials comunitaris bàsics i l’informe sobre necessitats formatives marquen els objectius i les estratègies, així com els eixos d’actuació i les mesures. En aquest sentit, s’ha elaborat l’apartat “Objectius estratègics: eixos, mesures i productes”.


Plans sectorials
A partir dels objectius i l’anàlisi de les realitats existents i la demanda social de les prestacions i emmarcats dins la segona fase del pla estratègic, s’han desplegat una sèrie de plans sectorials elaborats per cobrir les distintes situacions de necessitat d’atenció social. Són els següents:

  • Pla d’ampliació de la xarxa de serveis socials 2018-2021
  • Pla de gestió de serveis socials 2018-2021
  • Pla de Qualitat 2018-2021
  • Document de desplegament de les actuacions i compliment dels indicadors d’avaluació del PESS.
  • Pressupost


Procés participatiu
La Llei 4/2009, en l’article 50.1, estableix que el sistema de serveis socials, per a la consecució dels seus fins, compta amb la participació de la ciutadania al llarg de tot el cicle comprès entre la planificació, la gestió i l’avaluació de la seva actuació.


Així, per a l’elaboració del II Pla Estratègic de Serveis Socials, es considera important l’opinió de la ciutadania i, en especial, de persones expertes i professionals del sector dels serveis socials, pel que fa a qüestions que afecten la planificació i la prestació de serveis rellevants per donar resposta als reptes socials actuals.


En el marc d’aquest procés participatiu, s’han dissenyat dues enquestes convidant a participar-hi a més d’un centenar de persones: professionals, experts i directius de les administracions públiques, així com de les entitats de l’àmbit social.


Una vegada assolida la fase de recollida d’informació i d’elaboració dels primers documents, s’ha duit a terme la segona etapa del procés participatiu on es demana aportacions i propostes per a cada document.
A principis de maig de 2017 s’obrí un termini de 15 dies per fer arribar al·legacions a tots els documents incorporats a la Fase I del II Pla Estratègic de Serveis Socials.


Pel que fa als documents de la Fase II, el mes d’octubre de 2017 s’obri un termini de 15 dies per presentar aportacions i propostes.


Una vegada validades i introduïdes les propostes aportades, els documents de la Fase I i la Fase II del II Pla Estratègic de Serveis Socials s’han presentat al Comitè d’Avaluació de Necessitats Socials, el qual ha informat favorablement.


A la present web trobareu els documents validats.