Regulació:

Acord de Consell de Govern de 28 de desembre de 2005 sobre mesures de conciliació de la vida familiar i laboral, en allò que no contradigui el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre.

PDF (BOIB núm. 196, de 31/12/2005)

Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions autonòmiques, modificat pel Decret llei 10/2012, de 31 d’agost.

http://iea.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?idsite=274&cont=57814&lang=ca

Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas.

PDF (BOIB Núm. 168, de 13/11/2012)

Acord del Consell de Govern de dia 30 de setembre de 2016 pel qual es modifica l’Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en les quals es reconeix un complement econòmic de la prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a assolir, com a màxim, el 100 % de les retribucions que corresponguin a les persones afectades en cada cas

PDF (BOIB Núm. 125, d’1/10/2016)

Trimestres escolars a efectes de reduccions de jornada i excedències PDF