Torna

Hostatgeria de la casa del mar

 

Pesca07.jpg

 

Ubicada en el port de Palma, proporciona servei d'allotjament per a mariners que es troben en trànsit, tant en el port com a bord de vaixells.
La gestió de l'hostatgeria la du la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, a través de la Secretaria General.

1.-Persones usuàries
1.1.-Poden utilitzar els serveis de l'hostatgeria els grups de persones següents:

a) Els treballadors inclosos en l’àmbit d’aplicació del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar.

A aquest efecte, no és rellevant que el treballador no estigui en situació d’alta o assimilada a l’alta, sempre que la manca d’alta o situació assimilada no sigui conseqüència de la dedicació a una activitat professional distinta de la maritimopesquera.

-           Els treballadors de la mar espanyols emigrants que treballin en vaixells abanderats en països estrangers.

-           Els treballadors de la mar pertanyents als països membres de la Unió Europea.

-           Els pensionistes del règim especial de la mar.

-           Els beneficiaris dels grups anteriors, familiars o no, que hi convisquin o que en depenguin econòmicament. Han d’aportar la documentació justificativa corresponent.

b) Els treballadors de la mar estrangers que treballin a bord de qualsevol vaixell, sigui quina en sigui la nacionalitat.

c) Els treballadors que requereixin els serveis de l’hostatgeria perquè s’incorporen a la seva primera ocupació en el sector maritimopesquer.

d) Per tal de racionalitzar i aprofitar adequadament el servei de cambres de l’hostatgeria, en els períodes en els quals la utilització de les cambres per part dels grups esmentats anteriorment no sigui completa, les poden ocupar altres persones relacionades amb el sector però que no cotitzen en el règim de la mar (policia de duanes, guàrdia civil del mar, policia portuària, estibadors, salvament marítim...), d’acord amb els criteris i l’autorització expressa de la Secretaria General.

e) Persones que hagin de fer cursos programats per l’ISM, amb reserva prèvia al responsable de l’hostatgeria.

f) Qualsevol altra persona no inclosa en els grups esmentats en les lletres anteriors requereix l’autorització expressa de la Secretaria General.
Aquest ordre de prelació s’aplicarà en sentit decreixent de tal forma que els usuaris de l’apartat 1.1.a) tenen prioritat en obtenir allotjament damunt els usuaris de l’apartat 1.1.b), i així successivament fins a esgotar la relació de persones usuàries.

Els grups de persones usuàries del grup 1.1.d) queden excloses de l’aplicació de l’ordre de prelació abans esmentat atès que disposen d’una reserva de dues habitacions dobles que, únicament, es podran reservar per altres usuaris en cas de necessitat d’atendre a una situació d’emergència que requereixi la necessitat d’allotjar més usuaris dels que l’Hostatgeria ja té reservats per aquests casos.

No es podran atendre peticions d’allotjament de les persones usuàries del grup 1.1.d) en el cas que les dues habitacions de reserva estiguin ocupades.

1.2 – Atès que s'entén que s'ha de donar prioritat als treballadors que desembarquin, la reserva d'habitacions únicament es pot formular amb un mes d'antelació, personalment, per telèfon (971 177 103),o a la web de l'hostatgeria de la Casa del Mar -emplenant i enviant la sol·licitud correspondiente des de l'apartat de sol·licitud de reserva d'habitacions-, amb la confirmació de la governanta o del personal que tingui assignades funcions de recepció

1.3 –L’hostatgeria ha de tenir un mínim de sis cambres lliures, tres de les quals són exclusivament per a casos d’emergències. Les tres restants són de trànsit, per a treballadors que puguin acreditar el desembarcament el mateix dia i l’embarcament l’endemà. Les sol·licituds es faran el mateix dia i de forma presencial.

Reclamacions, queixes i suggeriments als serveis
1 – Els usuaris del servei de l'hostatgeria poden formular reclamacions contra la denegació d'habitacions mitjançant un escrit dirigit a la Secretaria General de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, exposant de forma raonada i succinta els fets en els quals fonamenten la reclamació.
2 – Així mateix, qualsevol usuari de l'hostatgeria pot presentar les queixes i iniciatives sobre el funcionament dels serveis que presta, d'acord amb el Decret 82/2009, de 13 de novembre, pel qual es regula la gestió de les queixes i els suggeriments sobre el funcionament dels serveis públics de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.