~1298519.PNGLa Garantia Hipoteca IBAVI facilita als ciutadans de les Illes Balears la compra d'un habitatge. L'IBAVI concedirà la garantia corresponent al finançament atorgat per l'entitat financera per damunt del 80% del valor d'adquisició de l'habitatge, fins a un màxim del 20%.

 

1. REQUISITS

DELS SOL·LICITANTS

 • Nacionalitat espanyola o de la Unió Europea, o residència legal a Espanya.
 • Residència contínua o discontínua en les Illes Balears d’un mínim de 5 anys.
 • Ser els compradors de l’habitatge i sol·licitants del préstec.
 • Ingressos anuals inferiors calculats segons la base imposable de l’IRPF:

                   1 persona

                   57.117,67 €

                   2 o més persones

                   64.257,38 €

 • No ser propietari ni usufructuari d’un altre habitatge al territori espanyol.

Excepcions a aquest requisit segons l’article 7 del Programa Garantia Hipoteca publicat en el BOIB núm. 162, de 13 de desembre de 2022:

 • Tenir un percentatge de propietat obtingut per herència.
 • No disposar de l’habitatge per causa de separació, divorci, situacions, catastròfiques o de violència de gènere, o ser víctima de terrorisme.
 • Estar en situació de dependència o incapacitat superior al 33% si l’habitatge no compleix els requisits d’accessibilitat.

DE L’HABITATGE

 • Situat en les Illes Balears.
 • Destinat a residència habitual i permanent.
 • El preu de compra de l’habitatge, inclosos els elements annexos (aparcament, traster o d’altres) ha de ser igual o inferior a 270.151,20 €, amb les despeses i tributs d’adquisició exclosos.

PRÉSTEC HIPOTECARI

 • L’entitat financera adherida ha de finançar com a mínim el 80% del valor de l’habitatge.
 • La garantia ha d’estar vigent des de l’inici del préstec i fins que el beneficiari de la garantia retorni a  l’entitat financera la quantitat equivalent a l’import garantit per l’IBAVI.
 • Les despeses de tramitació d’aquesta garantia són un 0,50% de l’import garantit.
 • Si el beneficiari deixa d’abonar la quota de la hipoteca a l’entitat financera, l’IBAVI executarà la garantia i, al mateix temps, reclamarà al beneficiari de la garantia la quantitat que s’ha abonat en nom seu.
 • El beneficiari haurà  de signar una pòlissa de contra garantia que permetrà a l’IBAVI reclamar judicialment les quotes impagades.

2. DOCUMENTS OBLIGATORIS

 • Sol·licitud d’atorgament de garantía, declaració responsable i autorització signada per a la consulta de dades personals. (veure document)
 • Document nacional d’identitat de les persones sol·licitants.
 • Declaració de la renda de persones físiques o certificat d’ingressos emès per l’Agència Estatal d’Administració Tributària, de les persones sol·licitants, corresponent a l’exercici fiscal tancat. https://sede.agenciatributaria.gob.es/
 • Nota simple registral del servei d’índex del Registre Central de la Propietat que acrediti no tenir habitatge en propietat al territori espanyol i, si escau, acreditació de l’excepció.  https://www.registradores.org. 

En cas de trobar-se en alguna de les excepcions explicades, cal aportar la documentació acreditativa:

 • Nota simple registral del bé immoble heretat
 • Conveni regulador de la separació o divorci, amb segell del jutjat
 • Certificat de dependència o discapacitat, més informe d’accessibilitat emès per un arquitecte o arquitecte tècnic.

 • Documents precontractuals (arres, reserva, opció de compra).
 • Certificat d’empadronament de les persones sol·licitants per acreditar l’antiguitat al padró d’habitants de les Illes Balears. El certificat d’empadronament, se sol·licita als diferents Ajuntaments dels Municipis, als quals hagin residit.
 • Certificat de preu màxim i contracte de compravenda, en cas que l’habitatge sigui de protecció pública o preu taxat. 

A la seu electrònica del GOIB, podran trobar el tràmit per sol·licitar el visat del contracte de compravenda, premi aquí.

El certificat de preu màxim es pot sol·licitar a qualsevol de les oficines del Govern, premi aquí.

3. PASSES QUE S’HAN DE SEGUIR

 • Dirigir-se a una de les entitats financeres adscrites al Programa Garantia Hipoteca IBAVI (veure llistat)
 • Presentar la documentació (vegeu apartat 2) davant l’entitat financera per a l’estudi i valoració.
 • L’entitat ha de trametre directament a l’IBAVI les valoracions positives per obtenir la Garantia Hipoteca.
 • L’IBAVI ha de notificar la resolució al sol·licitant a la carpeta ciutadana.
 • El sol·licitant pot presentar un recurs contra la resolució de l’IBAVI en el termini de quinze dies des de la data de recepció de la notificació.
 • Una vegada que s’ha obtingut la resolució favorable, s’ha de signar l’escriptura pública davant notari.

4.  TERMINI DE PRESENTACIÓ

Es poden presentar sol·licituds a partir del moment de signar el conveni amb les entitats financeres que s'hi adhereixin. El termini finalitza en exhaurir-se la dotació pressupostària de 15.000.000 € i la data límit és el 31 de desembre de 2024.

5.  LLOC DE SOL·LICITUD

En les entitats financeres adscrites al Programa de Garantia Hipoteca IBAVI on l’interessat sol·liciti el préstec hipotecari. (veure llistat)

alerta-removebg-preview.pngEn tot cas, la concessió de la Garantia Hipoteca IBAVI estarà condicionada a l’atorgament del préstec hipotecari per part de l’entitat financera.

alerta-removebg-preview.pngFormulari a emplenar per les entitas financeres, premi aquí.

 

BOIB_162-13_desembre_de_2022_Acord_del_Consell_de_Govern_de_12_de_desembre_de_2022_CATALAN.pdfBOIB 162 de 12 de desembre de 2022Tornar a la pàgina d'inici