Torna

Comité de ètica de serveis socials


El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un òrgan col·legiat de caràcter consultiu, interdisciplinari i independent d'assessorament de la Conselleria d'Afers Socials i Esports, dels serveis i professionals de serveis socials o de qualsevol ciutadà.
Les finalitats del Comitè són sensibilitzar el personal dels serveis i els centres respecte de la dimensió ètica en la pràctica que desenvolupen, garantir el dret de les persones al respecte a la seva personalitat, dignitat humana i intimitat, sense cap discriminació, i identificar, analitzar i avaluar els aspectes ètics de la pràctica social.

Entre les seves funcions, figura la d'emetre informes i recomanacions sobre la tipologia de casos sorgits en la pràctica dels serveis socials.

El Comitè d'Ètica de Serveis Socials de les Illes Balears és un órgan independent i adscrit a la Conselleria d'Afers Socials i Esports