Torna

Compatibilitats

Persones destinatàries:

Personal docent no universitari que vulgui desenvolupar una activitat pública secundària o bé una de privada, segons normativa de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Llista de normatives

PDF  Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats de Personal al servei de les Administracions Públiques.

PDF  Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.

Sol·licitud de compatibilitat per a activitats

PDF  Instruccions per emplenar la sol·licitud de compatibilitat

PDF  Model de sol·licitud

Pàgina Web  Accés al tràmit telemàtic

Declaració jurada autònoms

PDF  Model declaració

Simulador de descompte de compatibilitats

Pàgina Web  Simulador