Persones destinatàries:

Personal docent no universitari que vulgui desenvolupar una activitat pública secundària o bé una de privada, segons normativa de la Llei 53/84, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques.

Llista de normatives

PDF  Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'Incompatibilitats de Personal al servei de les Administracions Públiques.

PDF  Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes.

Sol·licitud de compatibilitat per a activitats

Pàgina Web  Accés al tràmit telemàtic

Simulador de descompte de compatibilitats

Pàgina Web  Simulador

Llistes sol·licituds 

- Compatibilitats concedides