Torna

Col·legis Professionals

QUÈ SÓN ELS COL·LEGIS PROFESSIONALS?

Es descriuen en l'article 2 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals de les Illes Balears, com a corporacions de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment dels seus fins. Actuen com a corporacions col·laboradores del Govern i de l'Administració de les Illes Balears per a satisfacció dels interessos generals, sense perjudici de les funcions que tinguin atribuïdes en matèria de representació o defensa dels interessos professionals dels col·legiats.

COM ES CONSTITUEIX UN COL·LEGI PROFESSIONAL?

Mitjançant una llei del Parlament de les Illes Balears. (sol·licitud)

QUI POT CONSTITUIR UN COL·LEGI PROFESSIONAL?

D'acord amb l'article 3 de la Llei 10/1998, la proposta d'iniciativa legislativa pot ser instada per la majoria de professionals interessats. Així mateix, l'article 1 del Decret 32/2000, de 3 de març, pel qual s'aprova el Reglament de Col·legis Professionals de les Illes Balears, desplega la Llei 10/1998 i concreta que, a més dels professionals de les Illes Balears, també poden promoure'n la creació les associacions en les quals aquells s'integrin.

QUAN ADQUIREIX PERSONALITAT JURÍDICA UN COL·LEGI PROFESSIONAL I QUAN ADQUIREIX LA CAPACITAT D'OBRAR?

L'adquisició, tant de la personalitat jurídica com de la capacitat d'obrar, s'estableix en l'article 4 de la Llei 10/1998. La primera s'adquireix des que entren en vigor les normes de creació; és a dir, des de l'entrada en vigor de la llei del Parlament de les Illes Balears que crea el col·legi.

No obstant això, el col·legi no adquireix capacitat d'obrar fins que no se'n constitueixin els òrgans de govern. La denominació, la composició i la forma d'elecció dels òrgans de govern es regulen en els estatuts de cada col·legi, com també els requisits necessaris per formar-ne part.

ABSORCIÓ, FUSIÓ, SEGREGACIÓ I DISSOLUCIÓ

L'article 9 de la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals, disposa la fusió de dos o més col·legis que pertanyin a professions diferents mitjançant la constitució d'un de nou, o l'absorció per un d'altres de preexistents.

Es requereix una llei del Parlament de les Illes Balears per a la segregació d'un col·legi professional d'un altre o altres per al qual des del moment en què es vulgui dur a terme aquesta segregació s'exigeixi una titulació diferent a la del col·legi professional d'origen.

Tant per a la absorció o fusió, com per a la segregació i per a la dissolució, es requereix una llei del Parlament de les Illes Balears.

QUIN ÉS L'ÒRGAN COMPETENT PER RESOLDRE SOBRE LES SOL·LICITUDS DE CREACIÓ DE NOUS COL·LEGIS PROFESSIONALS?

L'òrgan competent per resoldre sobre les sol·licituds de creació de nous col·legis professional, com d'absorció, fusió, segregació o dissolució, és el Govern de les Illes Balears, per mitjà de la conselleria que tingui atribuïda la competència en matèria de col·legis professionals, que en l'actual legislatura correspon a la Conselleria de Presidència i Esports (Direcció General de Relacions Europees i d'Entitats Jurídiques).

QUÈ ÉS EL REGISTRE DE COL·LEGIS PROFESSIONALS?

És un instrument de publicitat de les dades i de les actuacions de les corporacions professionals regulades en la Llei 10/1998, de 14 de desembre, de col·legis professionals.

QUI HI POT ACCEDIR?

El Registre de Col·legis Professionals és públic i qualsevol persona o entitat interessada el pot consultar, via internet o prèvia la sol·licitud adreçada al Registre d'Entitats Jurídiques.

No obstant això, no s'exigeix la condició de persona interessada a les administracions públiques i als òrgans de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

QUINS COL·LEGIS PROFESSIONALS S'HAN D'INSCRIURE EN EL REGISTRE DE COL·LEGIS PROFESSIONALS DE LES ILLES BALEARS?

S'hi han d'inscriure els col·legis professionals que desenvolupin les seves activitats exclusivament en el territori de les Illes Balears.

No es pot constituir més d'un col·legi de la mateixa professió dins l'àmbit territorial de les Illes Balears ni hi pot haver col·legis d'àmbit territorial diferent al d'aquesta comunitat autònoma.

Així mateix, les delegacions o demarcacions de col·legis professionals d'àmbit suprautonòmic poden segregar-se per constituir col·legis independents.

El col·legis professionals que ja hi havia a les Illes Balears abans d'entrar en vigor la Llei 10/1998, per complir les obligacions registrals que fixa la llei esmentada, disposaven d'un termini de sis mesos des de la publicació del Reglament de Col·legis Professionals, aprovat pel Decret 32/2000, de 3 de març (BOIB núm. 32, de 14 de març), per adaptar els seus estatuts.