Torna

Adjudicació de destinacions provisionals curs 2021-2022

24/setembre

- Resolució de 20 de setembre de 2021 per la qual es modifica la Resolució de 14 de juny de 2021 per la qual es convoca, per al curs 2021-2022, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals. PDF


09/agost

- Resolució de 9 d'agost de 2021, per la qual es fa pública la llista DEFINITIVA d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspitants a funcionaris interins. PDF

- Llista DEFINITIVA d'adjudicacions. Pot consultar-se de dues maneres:

1) A través del portal de baremació

2) Als 2 PDF següents: Cos de mestres PDF / Cossos de secundària PDF


06/agost

Termini per reclamacions: S'obre un termini fins al 9 d'agost a les 19:20h p.m. (segons hora local oficial de les Illes Balears) perquè els interessats hi puquin presentar reclamació telemàtica.

>>>>>Accés al tràmit: Cos de Mestres - Cossos de Secundària


06/agost

- Resolució de 6 d'agost de 2021, per la qual es fa pública la llista provisional d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspitants a funcionaris interins. PDF

- Llista provisional d'adjudicacions. Pàgina Web


06/agost

- Resolució de 6 d'agost de 2021, per la qual es rectifica i modifica la Resolució de 2 de juliol de 2021 per la qual es fan públiques les llistes definitives d’admesos i exclosos d'interins i substituts per al curs 2021-2022. PDF

- Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions per al curs 2021-2022. Pàgina Web


06/agost

- Llista de places anul·lades. PDF


02/agost

AVÍS: Us recordam que, arran de les incidències tècniques de la setmana passada, pot donar-se un nombre elevat d'accessos simultanis, fet que pot afectar a la qualitat de les interaccions amb el tràmit. Cas que experimenteu problemes de lentitud i/o d'accés, teniu en compte que el tràmit romandrà obert les 24h del dia fins el proper 6 d'agost a les 09:30h del dematí. La nostra recomananció és que, en tal cas, ho torneu a intentar passat un temps prudencial. Moltes gràcies per la vostra comprensió i disculpau les molèsties. 

 

Per a les persones esmentades en els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 2 d'agost a les 09.30 hores fins al 6 d'agost a les 09:30 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


29/juliol

- Resolució de 29 de juliol de 2021 per la qual es fa pública la llista definitiva d'adjudicacions de destinacions provisionals per als aspirants a funcionaris en pràctiques per al curs 2021-2022. PDF

 Llista definitiva d'adjudicacions d'opositors. PDF


- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF
- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


28/juliol

- Llista provisional d'adjudicacions d'opositors. PDF

- El termini per presentar les reclamacions és des del 28 de juliol a les 13.30 hores fins al 29 de juliol a les 13.30 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


28/juliol

- Resolució de 28 de juliol de 2021, per la qual es modifica la Resolució de 2 de juliol de 2021 per la qual es fan públiques les llistes definitives d'admesos i exclosos dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions per al curs 2021-2022. PDF

- Publicació de les llistes definitives d'admesos i exclosos dels aspirants a cobrir en règim d’interinitat places vacants i substitucions per al curs 2021-2022. Arxiu Multimedia


26/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat b) Els funcionaris docents en pràctiques, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


26/juliol

- Llista de funcionaris docents en pràctiques. PDF


26/juliol

 Actualització de la llista de places vacants publicada el 5 de juliol:

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF
- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF


26/juliol

Resolució de 26 de juliol de 2021 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per a l'elecció de les places amb reserva per a persones amb discapacitat. PDF


09/juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de juliol de 2021 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes definitives d’adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

    - Lloc de treball suprimit PDF

    - Desplaçats per manca d'horari PDF

    - En expectativa de destinació definitiva PDF

    - Reingressats PDF

    - Destinació en comissió de serveis PDF


INFORMACIÓ: Els funcionaris de carrera que procedeixen d'una administració diferent a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i que el dia 9 de juliol se'ls ha confirmat l'adjudicació d'una destinació provisional per al curs 2021/2022 hauran d'aportar, a partir d'aquesta data, un certificat emès per la seva administració d’origen on constin les darreres retribucions percebudes (Certificat d’Havers). Els triennis i/o sexennis no inclosos en el document esmentat s’acreditaran amb un certificat, vàlid administrativament, del reconeixement corresponent (en cap cas s’admetran com a vàlides les còpies simples).

També hauran de lliurar, degudament emplenats i mitjançant el tràmit telemàtic, els corresponents documents de dades personals, dades bancàries, retenció en concepte d'IRPF i el model 145 que s'adjunten. PDF
  PDF  PDF  PDF


Per a qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al Tel. : 971177601

08/juliol

Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 8 de juliol de 2021 per la qual s’aproven i es fan públiques les llistes provisionals d’adjudicacions de destinacions provisionals de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF

    - Lloc de treball suprimit PDF

    - Desplaçats per manca d'horari PDF

    - En expectativa de destinació definitiva PDF

    - Reingressats PDF

    - Destinació en comissió de serveis PDF

El termini per presentar les reclamacions és des del 08 de juliol a les 14.55 hores fins al 09 de juliol a les 14.55 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


06/juliol

i

07/juliol

Termini per presentar les sol·licituds:

Per a les persones esmentades en l'apartat a), el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 06 de juliol a les 00.01 hores fins al 07 de juliol a les 23.59 hores.

>>>>> Accés al Tràmit


05/juliol

- Llista de funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva o desplaçats per manca d'horari. PDF


05/juliol

- Places vacants per funcions amb informació de perfils del cos de mestres. PDF

- Places vacants per funcions amb informació de perfils dels cossos de secundària. PDF01/juliol

Estan obligats a participar en el procés d'adjudicació:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d'horari:

    a.1. Els professors titulars d'un lloc de feina suprimit.

    a.2. Els professors desplaçats per manca d'horari.

    a.3. Els professors en situació d'expectativa de destinació definitiva.

    a.4. Els professors que hagin sol·licitat el reingrés.

b) Els funcionaris docents en pràctiques

c) Els aspirants a funcionaris interins docents admesos en alguna especialitat o funció a la borsa d'aspirants per al curs 2021-2022.

d) Els aspirants a funcionaris interins docents exclosos únicament pel fet de no acreditar uns coneixements adequats de llengua catalana però que hagin acreditat estar en possessió de la corresponent titulació, diploma o certificació dels contemplats en l'Ordre del conseller d'Educació, Cultura i Universitats, de 21 de febrer de 2013, excepte aquelles que s'inclouen en l'annex 6 d'aquesta ordre.


Termini per presentar les sol·licituds

1. Per a les persones esmentades en l'apartat a) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 6 de juliol a les 00.01 hores fins al 7 de juliol a les 23.59 hores.

2. Per a les persones esmentades en l'apartat b) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 26 de juliol a les 12.01 hores fins al 28 de juliol a les 11.59 hores.

3 Per a les persones esmentades en els apartats c) i d) del punt 1 d'aquest annex, el termini per presentar les sol·licituds de places és des del 29 de juliol a les 14.01 hores fins al 2 d'agost a les 11.59 hores.


01/juliol

- Resolució de 14 de juny de 2021 per la qual es convoca, per al curs 2021-2022, el procés d'adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris docents. PDF