Torna

Dret d'accés a la informació pública

RESOLUCIONS DE LES SOL·LICITUDS D'ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

 

Des d'aquest apartat podeu consultar les resolucions relatives a les sol·licituds d'accés a la informació pública que els ciutadans i ciutadanes han formulat des de dia 1 de gener de 2020.

 

Per veure totes les resolucions, clicau AQUÍ

(Arxiu en format LibreOffice Calc. Si ho obriu amb Excel es poden perdre els enllaços. Us recomanam descarregar-vos LibreOffice -gratuït-).

 

Resten excloses les resolucions relatives a les sol·licituds de dret d’accés tramitades d’acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de Medi Ambient.

 

 (S’han eliminat les dades personals i el codi segur de verificació de la firma digital)

 

AVÍS
D'acord amb el punt 1 de la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel COVID -19, els terminis de tramitació dels procediments han quedat suspesos des de l’esmentada data i es reprendran quan acabi la vigència d’aquest Reial decret o, si escau, de les seves pròrrogues.

 

Estadístiques 2020 de les sol·licituds del dret d'accés a la informació pública (SAIP) 

(Excloses les sol·licituds de dret d'accés tramitades d'acord amb la Llei 27/2006, de 18 de juliol)


Actualitzat a 29/02/2020


Sol·licituds rebudes per la via del dret d'accés (2020)


Admissió a tràmit de les sol·licituds


Tipus de sol·licituds no admeses a tràmit (altres procediments)


Les estadístiques que es mostren a continuació es refereixen únicament a les sol·licituds
que s'han tramitat d'acord amb la Llei 19/2013

Canal d'entrada de les sol·licituds admeses a tràmit com SAIP


Perfil del sol·licitant de les SAIP


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública


Estat de tramitació de les sol·licituds d'informació pública per ConselleriesSentit de les resolucions

 


Motiu desestimació (arts. 14 i 15)/inadmissió (art.18)/estimades parcials


Matèries sobre les quals versen les SAIP


Resolucions CAIB 2020 objecte de reclamació davant la Comissió