Torna

Iniciatives Normatives en tramitació

Tornar al llistat de notícies

21/05/2019

Decret 38/2019, de 17 de maig, pel qual es desplega la Llei de museus de les Illes Balears

Direcció General de Cultura


FITXA : Decret 38/2019, de 17 de maig, pel qual s’estableixen els principis generals i la normativa complementària en matèria de museus i col·leccions museogràfiques de les Illes Balears.


Objecte:Aquest projecte normatiu té per objecte desplegar la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears, identificar i resoldre problemàtiques comunes en el reconeixement i registre de museus i col·leccions museogràfiques, així com en els fons i sistemes documentals de tots els museus, ja siguin de titularitat pública o privada, i també establir criteris comuns entre les diferents xarxes de museus de cada illa. 

 

Òrgan o entitat que tramita l'expedient: Direcció General de Cultura

 

Data d'inici de la tramitació:14 de març de 2018

 

Fase actual de tramitació: Decret publicat al BOIB núm. 67 de 18 de maig de 2019

 

 

 


PROCESSOS DE PARTICIPACIÓ RELACIONATS


La iniciativa normativa s'ha sotmès al tràmit de la consulta pública prèvia prevista en l’article 133.1 de la Llei 39/2015, a través de la pàgina web de Participació Ciutadana, que ha generat 44 visites amb un suggeriment telemàtic. Podeu veure la informació en l'històric de consultes prèvies del portal de Participació aquí.

 

D'altra banda, el Projecte de decret s'ha sotmès als tràmits d’audiència i d’informació pública prevists en els articles 43 i 44 de la Llei 4/2001, mitjançant la publicació d’un anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 54, de 3 de maig de 2018, i la publicació a la pàgina web de Participació Ciutadana (http://participaciociutadana.caib.es) de l’enllaç al projecte de decret, que ha generat 132 visites i es presentaren 31 al•legacions i suggeriments, tant de forma telemática per aquest Portal com presencial. Podeu veure la informació en l'històric de projectes sotmesos a informació pública aquí.


DOCUMENTACIÓ RELACIONADA

12/02/2018 Memòria de la consulta prèvia

12/03/2018 Document d'anàlisis amb el resultat de la consulta prèvia

12/03/2018 Memòria justificativa

14/03/2018 Resolució d'inici

24/04/2018 Memòria d'anàlisis d'impacte normatiu

25/04/2018 Resolució del BOIB d'informació pública (PDF BOIB)

25/04/2018 Resolució del BOIB d'informació pública

02/05/2018 Esborrany del projecte que se sotmet a informació pública

24/09/2018 Resolució consellera segon tràmit informació pública

02/10/2018 Resolució publicada BOIB

31/01/2019 Informe d'al·legacions

04/02/2019 Esborrany projecte de Decret

17/02/2019 Informe impacte de gènere

03/04/2019 Informe jurídic

12/04/2019 Informe valoració al·legacions 1r tràmit d'audiència

15/04/2019 Informe de la Secretaria General

15/04/2019 Memòria complementària sobre l'anàlisi d'impacte normatiu

15/04/2019 4t esborrany català

14/05/2019 Dictamen Consell Consultiu

16/05/2019 Memòria econòmica complementària en relació amb la memòria sobre l’anàlisi de l’impacte normatiu

18/05/2019 Text definitiu de la norma publicat al BOIB