Torna

Registre de Voluntats Anticipades

 
Professionals


Des de quan està vigent el dret a atorgar la declaració de voluntats anticipades?

És la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades la que dóna cobertura a aquest dret del ciutadà i pacient. La Llei va sortir publicada en el BOIB núm. 36, d’11 de març, i entra en vigor als tres mesos de la seva publicació, és a dir, l’11 de juny de 2006.

Què succeeix si la Declaració té alguna exigència contrària a l'ordenament jurídic?

La Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, concretament en el seu art. 11, deixa explícitament ben clar que queden circumscrites sempre en el marc legal vigent, dins dels límits deontològics i de la lex artis que ha de complir sempre el metge.

A la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s'assenyala en el seu art. 6 que s’han de tenir per no posades les instruccions contràries a l'ordenament jurídic o a la bona pràctica clínica o les que no corresponguin exactament amb el supòsit de fet que la persona hagi previst a l'hora d'emetre-les.
En aquests casos l'incompliment de les instruccions s'ha de motivar i anotar en la història clínica del pacient

Pot un metge negar-se a consultar una Declaració de voluntats anticipades?

Es tracta d'una obligació del metge, ja que és el destinatari de la Llei 1/2006, de 3 de març, segons el seu art. 4.

Tenc l'obligació d'informar els pacients de fer la seva Declaració de voluntats anticipades?

La normativa vigent diu textualment: D'altra banda, és nova la regulació expressa dels deures dels professionals sanitaris respecte dels testaments vitals, en establir l'obligació de proporcionar a les persones informació sobre la declaració, de demanar informació sobre si s'ha atorgat, de consultar, si escau, el Registre de Voluntats Anticipades per conèixer el seu contingut, i el deure de respectar els valors i les instruccions continguts en el document.
 

Telèfon d'informació
Cita prèvia
900 701 130