Portal Transparència

Com s'organitza la transparència a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears?

El Portal de Transparència és una plataforma gestionada per la Conselleria de Presidència (per mitjà de la Direcció General de Transparència i Bon Govern) per la qual es pot accedir a la informació de publicitat activa que subministren les diferents unitats responsables de cada tipus d’informació.

 

La Direcció General de Transparència i Bon Govern és qui coordina i supervisa que els diferents responsables de cada àmbit d’informació la publiquin i la revisin periòdicament.

 

Igualment es relaciona amb les diferents unitats d’informació de cada conselleria, que col·laboren en la gestió de la publicitat activa i que tenen un paper fonamental en la tramitació de les sol·licituds del dret d’accés a la informació pública que versin sobre matèries competència de la seva conselleria o dels ens que tengui adscrits. Finalment, el titular o la titular de la conselleria competent ha de dictar la resolució que correspongui.