Portal Transparència

Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Contractes, Convenis i Subvencions > Encàrrecs de gestió > Encàrrecs de gestió a mitjans propis personificats

Data d'actualització: 30/07/2019

S'inclouen en aquest apartat els encàrrecs de gestió a què es refereixen els articles 32 i 33 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector públic, en què una Administració o un altre poder adjudicador realitza encàrrecs a una altra entitat del sector públic, perquè executi de manera directa prestacions pròpies dels contractes d'obres, subministraments, serveis, concessió d'obres i concessió de serveis, a canvi d'una compensació tarifària, sempre que la persona jurídica que utilitzin sigui mitjà propi personificat d'aquella amb els requisits que la normativa exigeix.

En aquest full de càlcul podeu fer cerques per conselleria o ens que fa l’encomana i per any de l’expedient.

desc_pantallazo.jpg

Igualment, podeu anar als botons de les conselleries i veure la informació de cada encàrrec, cercant dins la conselleria competent.

6.3.2