Torna

Queixes i suggeriments

  • Enquesta de satisfacció del sistema de consultes de la CAIB 2022

1. Com vàreu conèixer el servei en línia de sol·licitud d'informació? (n'heu de contestar com a mínim 1 i com a màxim 2)

respostes

2. Si en la pregunta anterior heu contestat "altres", quins són aquests canals?

respostes

3. Com definiríeu l'accés al portal web de sol·licitud d'informació?

respostes

4. Creieu que les passes que heu seguit per tramitar la vostra sol·licitud han estat clares i adequades? Puntuau de l'1 al 5 (s'entén que 1 vol dir que l'explicació sobre les passes que s'han de seguir és molt confusa i 5 que l'explicació és molt clara)

respostes

5. Quin temps heu tardat a rebre la resposta?

respostes

6. Considerau que el temps que heu tardat a rebre la resposta a la queixa o al suggeriment ha estat adequat? Puntuau-ho de l'1 (temps d'espera excessiu) al 5 (temps d'espera adequat)

respostes

7. La informació rebuda ha estat satisfactòria? Puntuau de l'1 al 5 (s'entén que 1 vol dir que la informació rebuda no ha estat satisfactòria i 5 que ha estat molt satisfactòria)

respostes

8. A quin grup d'edat pertanyeu?

respostes

9. Indicau el vostre gènere

respostes

10.Teniu cap observació a fer en relació amb el portal de sol·licituds d'informació?

respostes

11. Opcional: si voleu indicar a quin número d'expedient fa referència aquesta enquesta, ho podeu fer aquí

respostes

12. Puntuau, segons el vostre grau de satisfacció, de l'1 al 5 el sistema de sol·licituds d'informació de la CAIB (s'entén que 1 vol dir que estau gens satisfet i 5 que estau molt satisfet)

respostes