Torna

Oposicions CAIB 2018

Tornar al llistat de notícies

19/09/2018

Cos administratiu. Llistes definitives tercer exercici torn lliure i segon promoció interna vertical. Llista aprovats oposició

Llistes definitives del tercer exercici del torn lliure i del segon de promoció interna vertical de les proves selectives del cos administratiu i llista provisional d’aprovats de l’oposició

En data 19 de setembre de 2018, una vegada ateses les persones que varen sol·licitar la revisió i vistes les al·legacions presentades per escrit, es fan públiques les llistes definitives de persones aspirants que han superat el tercer exercici de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure, i el segon exercici, pel torn de promoció interna vertical, al cos administratiu de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podeu consultar les llistes esmentades al Portal de l'opositor.

Contra aquest acord del Tribunal es podrà formular recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà d'aquesta publicació (art. 121 i següents en relació amb l'article 112, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques). A més, el Tribunal fa pública la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives.

Per efectuar la reclamació oportuna o sol·licitar-ne la revisió de la relació provisional de persones aspirants que han superat les proves selectives i que han resultat seleccionades, les persones interessades disposen d’un termini de tres dies hàbils, comptadors des d'aquesta publicació.

Necessàriament, dins el termini dels tres dies esmentat, la sol·licitud de revisió s'ha d'avançar al Tribunal, una vegada registrat l'escrit, mitjançant fax (971 177 620) o correu electrònic: oposicions@caib.es. Aquesta revisió, per a les persones aspirants que l'hagin sol·licitat en temps i forma, d'acord amb allò establert a les bases generals, tindrà lloc el dia 25 de setembre de 2018, a la seu de l'EBAP a Palma (C/Gremi de Corredors, 10, 3r, Polígon de Son Rossinyol), a les 09.00 hores (AULA 4).