Torna

Oposicions CAIB 2018

Novetats

desc_7_punt.png25.06.2018: Cos auxiliar. Acord del Tribunal Qualificador en relació a la prova d'informàtica.

En resposta a les al·legacions efectuades a la llista provisional de persones aspirants que han superat el segon exercici així com la llista provisional de persones aspirants que han superat la fase d'oposició de les proves selectives per a l'ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna, inclosa la reserva per a persones amb discapacitats, al cos auxiliar de l'Administració General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Tribunal Qualificador ha emès informe en data d'avui en el qual conclou:

"Finalment, el Tribunal considera que els principis de mèrit i capacitat dels aspirants han quedat demostrats, però existeixen dubtes raonables en relació al principi d'igualtat. Per tant, el Tribunal decideix anul·lar el segon exercici realitzat el passat dia 26 de maig".

Amb l'antelació establerta a la base 9.4 de les bases generals, l'EBAP anunciarà la data de realització del segon exercici de les proves selectives.

Contra l'acord del Tribunal, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada davant la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques, en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la seva publicació, d'acord amb l'article 58 de la llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en concordança amb l'article 121 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques.

A continuació podeu consultar l'infome relatiu a l'acord del Tribunal PDF.

index.png