Torna

Modalitats esportives

RECONEIXEMENT DE MODALITATS ESPORTIVES

Competència

Correspon a l’administració de la comunitat autònoma en l’exercici de les seves competències,  reconèixer amb caràcter oficial les noves modalitats i disciplines esportives.

 

Normativa:

BOIB núm 151, art. 10. Llei 14/2006, de 17 d’octubre

 

Definició de modalitat esportiva

Activitat, en la majoria dels casos de caràcter físic, lliure i voluntària, practicada de manera individual o col·lectiva, habitualment en forma de competició i subjecta a una normativa reglamentària assumida pels òrgans federatius autonòmics, estatals o internacionals.

 

Normativa:

BOIB núm 151, art. 4. Llei 14/2006, de 17 d’octubre

 

Requisits

- Documentació acreditativa de que no forma parts dels estatuts de cap de les federacions esportives existents a la nostra comunitat autònoma.
 
- Documentació acreditativa del reconeixement de la modalitat esportiva en els àmbits estatal i internacional.
 
- Si es dóna el cas de que no està reconeguda a cap dels àmbits abans esmentats, acreditar arrelament i implantació social de la pràctica esportiva de la modalitat. Acreditar, també, les característiques específiques que la defineixen i que la fan diferent d’altres modalitats que ja estan reconegudes.
 
- Resolució de la Direcció General d’Esports, previ informe del Servei de Planificació i Formació.

 

Procediment

Sol·licitud de l'interessat.

-  Justificant de recepció.

-  Escrit d'esmena de la documentació aportada, si escau, en un termini màxim de deu dies, perque repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

-  Sol·licitud d’al·legacions, si escau, d’entitats afectades.

-  Informe del Servei de Formació i Planificació de la DGE.

-  Proposta de Resolució.

-  Resolució.

-  Notificació al servei d’entitats esportives.


 

Reconeixement de modalitat esportiva per segregació

En el cas que es pretengués el reconeixement com a modalitat esportiva d'una especialitat contemplada en els estatuts d'una federació esportiva de les Illes Balears ja existent, a fi de constituir una federació per segregació d'aquella, la sol·licitud per al reconeixement de tal modalitat haurà de ser presentada per un nombre no inferior a dos terços dels clubs de la respectiva especialitat inscrits en el Registre d'Entitats Esportives. Així mateix s'aportarà la pertinent documentació justificativa i s'efectuaran quantes al·legacions s'estimin oportunes per fonamentar aquesta segregació.


Amb anterioritat a l'adopció de la resolució que procedeixi, la Direcció General d’Esports donarà trasllat de la sol·licitud a la federació esportiva afectada perquè emeti el corresponent informe i present els documents i al·legacions que estimi pertinents.

 

Requisits

-   Documentació acreditativa que la sol·licitud és presentada per un nombre no inferior a dos terços dels clubs de l'especialitat.

-   Documentació justificativa de la segregació de l'especialitat.

-   Termini per resoldre i notificar: 3 mesos.


Procediment

-   Sol·licitud de l'interessat.

-   Justificant de recepció.

-   Escrit d'esmena de la documentació aportada, si escau, en un termini màxim de deu dies, perque repari la falta o adjunti els documents preceptius, amb indicació que, si no ho fa, es considera que desisteix de la seva petició.

-   Sol·licitud d’al·legacions, si escau, d’entitats afectades.

-   Informe del Servei de Formació i Planificació de la DGE.

-   Resolució.

-   Notificació al servei d’entitats esportives.