Torna

ajudes Llevant

 


DEFUNCIÓ I DANYS PERSONALS

AJUDES AUTONÒMIQUES

Ajudes per defunció de membres d’una unitat familiar.

Qui hi pot accedir? Cònjuge o persona amb relació de convivència almenys els dos anys anteriors o amb relació de convivència i descendència en comú; fills menors d'edat o els majors d'edat amb dependència econòmica; fills menors d'edat o amb dependència econòmica del cònjuge o de la persona amb qui convivia el finat; els pares i, si no, els fills majors d'edat sense dependència econòmica.

Import: 32.000 €       

Observacions:

Beneficis fiscals: Les persones que han rebut ajudes públiques per pal·liar els danys causats per les inundacions de dia 9 d'octubre de 2018 a la comarca del Llevant de Mallorca tenen dret a aplicar-se diversos beneficis fiscals, establerts pel Govern de l'Estat i pel Govern de les Illes Balears. Feis clic aquí per veure els detalls

Termini per presentar la sol·licitud: Fins el dia 01/04/2019

Model de sol·licitud: clicau aquí

Documentació a aportar: clicau aquí

Normativa aplicable

 Decret llei 2/2018, de 18 d’octubre, pel qual s’estableixen ajudes i altres mesures urgents per reparar les pèrdues i els danys produïts per les pluges intenses i les inundacions del dia 9 d’octubre de 2018 a la comarca de Llevant de Mallorca

Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Decret 35/2018, de 2 de novembre, de modificació del Decret 33/2018, de 19 d’octubre, de determinació d’ajudes urgents i de caràcter excepcional per reparar i pal·liar pèrdues i danys produïts per les pluges a la comarca de Llevant de Mallorca el dia 9 d’octubre de 2018

Decret 5/2019, pel qual s'amplia el termini de presentació de les sol·licituds d'ajuda.

AJUDES ESTATALS

Ajudes per la defunció o la incapacitat absoluta o permanent de membres d’una unitat familiar o de convivència.

Qui hi pot accedir? Familiars inclosos en l'article 19 del Reial decret 307/2005.Arxiu de text

Import: 18.000 € per cada cas de defunció o d'incapacitat absoluta o permanent d'un membre de la unitat familiar o de convivència.

Observacions:

A més de l'ajuda estatal, si teniu subscrita una pòlissa d'assegurança en vigor que cobreixi el risc d'accidents, fins i tot de forma combinada  amb altres cobertures o com a complement d'aquestes (per exemple, en una pòlissa del ram de vida que garanteixi exclusivament o principalment el risc de defunció), podeu accedir a unes altres ajudes, seguint les passes següents indicades al Consorci de Compensació d' Assegurances: [+ info]

Model de sol·licitud: clicau  aquí

a) Si disposau d'assegurança:

b) Si no disposau d'assegurança:

Termini per presentar sol·licituds: nou termini: fins dia 26 de març de 2019.

Normativa aplicable

 Reial decret 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

desc_ENLLAÇ.png Ordre INT/277/2008, de 31 de gener per la qual es desenvolupa el Reial decreto 307/2005, de 18 de març, pel qual es regulen les subvencions en atenció a determinades necessitats derivades de situacions d'emergència o de naturalesa catastròfica, i s'estableix el procediment per a la seva concessió.

Real Decreto-ley 2/2019, de 25 de enero, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar los daños causados por temporales y otras situaciones catastróficas.